[Terug naar nieuws-overzicht]

20 okt najaarsvergadering 20.00 De Steen

 

Agenda Najaarsvergadering 20 oktober 2017 20.00 uur Zaal De Steen
 
1. Opening en mededelingen
 
2. Notulen voorjaarsvergadering (ter tafel)
 
3. Ingekomen stukken
 
4. Stand van zaken werelderfgoed
a. Voortgang nominatie 
b. Impulsgelden
 
5. Plan Kon. Wilhelminalaan
 
6. Kerstmarkt
 
7. Bestuursverkiezing: 
7a. aftredend en niet-herkiesbaar: Henk Meijering
7b. aftredend en herkiesbaar Jan Eppinga en Tom van Ravenstein
 
8. Waar haalt Kolonie III haar energie vandaan
 
9. Rondvraag
 
10. Sluiting
 
 
  
Notulen najaarsvergadering 17 maart 2017:
Voorjaarsvergadering Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse.
Vrijdag 17 maart 2017, 20.00 in Café de Steen.
Afmelding: Bert Kuiper, Cilia Kruithof, Arnold en Ummie spin 
Aanwezig: 11 personen.
 
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. 
Gemeente gaat proberen impuls te geven aan de woningbouw door het bestemmingsplan aan te passen om het zo aantrekkerlijker te maken voor starters en senioren. Vraag van een van de aanwezige leden: zijn er mogelijkheden voor levensloopwoningen? De voorzitter geeft aan dat dit al diverse keren is aangekaart, maar dat db dat nogmaals zal doen.
Notulen najaarsvergadering (ter tafel)
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden vastgesteld.
Jaarverslag
Jan Eppinga leest het jaarverslag 2016 voor. 
Financieel verslag
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het fincancieel verslag. 
Verslag kascommissie 
Jan ten Klooster voert het woord namens de kascommissie (Arjan Stroeve) en geeft akkoord. 
Benoeming kascommissie
Arjan Stroeve en Benno Stegeman (was reserve) worden benoemd, Henk Hop wordt door Connie Hop voorgedragen als reserve. 
Woldhulp
De voorzitter geeft uitleg over dit initiatief vanuit Steenwijkerwold http://www.woldhulp.nl/ . Vraag van Steenwijkerwold gehad of dit inititatief ook iets is om uit te rollen in Willemsoord. DB heeft aangegeven om kenbaarheid te geven en vrijwilligers te vragen via de veragdering en dorpskrant. Vrijwilligers zijn met name nodig voor het uitvoeren van klussen het draaien van telefoondiensten. 
Impulsgelden
Gemeente heeft ca. € 100.000 beschikbaar (subsidie) om een impuls te geven aan Willemsoord in het kader van Werelderfgoed.  Onderdelen die binnen dit kader worden opgepakt zijn:
a) Verkeers- en groenstudie Kon. Wilhelminalaan; Twee Studenten gestart, interviews / enquete houden. 
b) Pakket wilde narcissen uitdelen per huishouden, referentie aan begintijd kolonie. 
c) Apostelboom op begraafplaats Vredehof
 
d) B Streekeigen huis en erf; Fruitbomen, beukenhagen en andere inheemse streekgebonden beplanting.  
e) C Virtual Reality Wereld erfgoed;  Arjan Stoeve legt uit. Virtual reality apparatuur is binnen, volgende week worden de eerste tests gedraaid. Er zijn ook nog plannen om een speelhuis (koloniehuis op schaal) te bouwen. 
Duurzaam Willemsoord 
Jeroen van Linde geeft uitleg. Het gaat om een haalbaarheidsstudie. 23 Mei is er een informatieavond in het MFC. Focus ligt vooral op de mogelijkheden met zon en biogas. Het doel is om draagvlak te peilen en om zo een zo breed mogelijk te trekken (kennis, daken, organistatie). 
Rondvraag
Ineke van den Dool vraagt zich wat er met het kruispunt gebeurd is of wat daar het beleid in is, er zitten namelijk nog veel grote gaten in. De voorzitter legt uit dat dit het resultaat is van de reparatie van de winterschade en geeft aan dit bij de gemeente te melden.  
Ineke vraagt vervolgens om dan gelijk ook nog even 30 km op de weg aan te stippen en om in elke dorpskrant een ieder op te roepen zich aan de snelheid te houden. Geconcludeerd wordt dat 30 km al op de weg staat maar dat dit wellicht op nog meer plekken kan. De voorzitter gaat dit meenemen. 
Sluiting
 De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

[Terug naar nieuws-overzicht]

Foto's uit Willemsoord e.o.

Vereniging Dorpsbelang Willemsoord eo
Ir C A Kloosterhuisstraat 35
8338 SB Willemsoord

info@dorpsbelang-willemsoord.nl

Kijk bij bestuur voor telefoonnummers