Notulen vergadering Dorpsbelang 21 oktober 2021

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang 12 oktober 2021

 1. Speeltuin Annie Klijzinglaan

De werkgroep van bewoners in de directe omgeving van de Annie Klijzinglaan, geeft een toelichting op de voorgenomen plannen voor invulling van het speelveld. Bij het maken van de plannen heeft de werkgroep voorbeelden bekeken en een en ander uitgewerkt op tekening die ter tafel ligt. Uitgangspunten voor de plannen zijn:

 • Duurzaam/natuurlijk
 • Heuvel van bouwgrond
 • Ontmoetingsplek jong en oud
 • Omheining van het veld
 • Beplanting

Er is contact geweest met de feestvereniging, deze zouden het verdwijnen van de feestlocatie jammer vinden, maar begrijpen het als het anders wordt.

Vragen van de werkgroep:

 • Komt er nog een doorgang voor autoverkeer naar de Kloosterhuisstraat. Antwoord DB is dat dit hooguit een doorgang voor fietsen wordt
 • Hoe gaan de parkeervakken er straks uitzien. Antwoord DB is dat er op het erf wordt geparkeerd en langsparkeren voor de woningen. Niet langs het speelveld.
 • Randy geeft aan dat het goedgekeurde speeltoestellen dienen te zijn. Het blijft gemeenteterrein en de gemeente is derhalve verantwoordelijk. Onderhoud kan je zelf doen, echter de toestellen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Verder wordt door Randy aangegeven dat eerst dient te worden nagegaan wat het budget is van de gemeente. Randy neemt hierover contact op met de gemeente (Actie Randy). Hij gaat hiervoor contactambtenaar Lina van Veen benaderen en vraagt Jan Mulder om de inrichtingstekening. Vervolgens kan een begroting worden opgesteld. Indien nodig kunnen aanvullend mogelijk andere fondsen/subsidies worden aangeboord en/of kosten worden bespaard door zelfwerkzaamheid.
 • De werkgroep zorgt voor een stukje in de Spuit11, de planning is om een en ander in het voorjaar te realiseren. Tom geeft aan dat ook de nieuwe bewoners (nog in te vullen kavels) bij de plannen dienen te worden betrokken.
 1. Binnengekomen stukken

De volgende stukken zijn binnengekomen:

 • Unesco update
 • Bercoop enquête over leefbaarheid. Jan nodigt een vertegenwoordiger uit voor de volgende bestuursvergadering (Actie Jan)
 • Uitnodiging Marco Bos brug
 • Vitaliteitsfonds
 • Nationaal Park Weerribben-Wieden
 1. Actiepunten vorige vergadering

Woningbouwvisie: op de najaarsvergadering wordt aangegeven dat we hier mee bezig zijn/gaan en dat er deelnemers worden gevraag voor de werkgroep die hiermee aan de slag gaat. Vertegenwoordigers van DB worden trekker van de werkgroep. Tom gaat na of hij nog een papieren exemplaar heeft liggen van de oude visie (Actie Tom).

KW-laan: Randy vraagt Pieter Dingerdis om een afspraak met de werkgroep te maken (actie Randy)

Willemsorde: Henry krijgt het laatste exemplaar van de Willemsorde. Een nieuwe kunstenaar is nog niet gevonden. Volkert gaat op zoek naar een nieuwe kunstenaar (actie Volkert)

‘Filmpje’: Jan gaat hier nog achteraan. (Actie Jan)

Website: Aljon gaat Henry vragen wat er is voor de website (wie post wat en waar) (actie Aljon)

Jubileum Corrie Wardenier: Ze krijgt een bos bloemen, Jan gaat na of hij aan rozen kan komen (actie Jan)

Beuk i.p.v. eik ingeplant: Randy moet nog contact opnemen met Chris Teurlings van de gemeente voor een toelichting op de achterliggende gedachte (actie Randy)

 1. Evaluatie feestvereniging (Kerstmarkt 2019)

Randy en Aljon hebben de kerstmarkt besproken met Alberto. Punt die hieruit naar voren kwamen zijn:

 • Het is voor herhaling vatbaar
 • Financieel is er geen budget over gebleven voor een volgende kerstmarkt.
 • Komend jaar weer organiseren
 • DB (Randy en Aljon) vragen subsidie aan bij het stimuleringsfonds (1000 euro) (actie Randy en Aljon)
 • Er is een idee om iets te doen met oudjaar (vuurwerk). Feest vereniging vraagt hiervoor subsidie aan.
 • Er is een idee om het dorpsfeest om de twee jaar te houden i.p.v. jaarlijks
 1. WBTR

Aljon heeft een voorzet gemaakt voor de nieuwe statuten. Nog niet iedereen heeft deze doorgelezen. Volgende actie is om de statuten naast het Handboek te leggen om te kijken wat er in de statuten moet komen/blijven en wat er in het huishoudelijk reglement kan komen. Volkert pakt dit samen met Aljon op (actie Volkert en Aljon). In de najaarsvergadering wordt meegedeeld dat we hiermee bezig zijn.

 1. Najaarsvergadering

Relevante punten met betrekking tot de vergadering zijn:

 • Henry opent en leidt de vergadering tot de bestuursverkiezing
 • Bij de bestuursverkiezing is Randy interim-voorzitter
 • Na de schriftelijke stemming neemt Aljon als nieuwe voorzitter de leiding over.
 • Randy doet de toespraak bij de uitreiking van de Willemsorde
 • Jan zorgt voor een presentielijst
 • Woningbouw (gast Jan Mulder) wordt agendapunt 1
 • Randy vraagt Pieter om iets te zeggen over de gaswinning.
 1. Rondvraag
 • Karin geeft aan dat de bloembakken parkeerruimte innemen. Jan neemt contact op met school om te bespreken wat er met de bloembakken dient te gebeuren (actie Jan)
 • Henk geeft aan dat er weer op het gras wordt geparkeerd (Kloosterhuisstraat e.o.). Verzocht wordt een en ander met foto’s vast te leggen met vermelding van tijdstip zodat het naar de gemeente kan (actie Henk)
 • Jan heeft klachten vernomen dat er oud papier voor de container wordt geplaatst. Jan heeft dit aan de betreffende persoon uitgelegd.
 • Tom geeft aan dat de ondergrondse huisvuilcontainers regelmatig storingen vertonen (eigen ervaring 8 keer). Dit is niet altijd te wijten aan de techniek, maar ook komt het voor dat bij het openen er zakken inzitten. Tom zal dit in de gaten houden (actie Tom)

   8.  Sluiting v.d. vergadering.

Geplaatst in Geen categorie.