Vergadering

Agenda Voorjaarsvergadering

Donderdag 13 maart
20.00 uur
Eethuys ‘De Steen’

1. Opening en welkom

2. Mededelingen bestuur

3. Notulen najaarsvergadering (ligt ter tafel)

4. Jaarverslag

5. Financieel jaarverslag (ligt ter tafel)

6. Verslag kascommissie Henk Hop en Annie Wardenier

7. Benoeming nieuwe kascommissie

8. Gaswinning De Blesse

9. Herinrichting(splannen)

     a. Steenwijkerweg

     b. Kon. Wilhelminalaan

10. Duurzaam Willemsoord

11. Sluiting