Statuten

STATUTEN

VERENIGING:    “Dorpsbelang Willemsoord en omgeving”, te Willemsoord, gemeente Steenwijkerland.

Naam en zetel

Artikel 1      De vereniging draagt de naam: “Dorpsbelang Willemsoord e.o.” en is gevestigd te Willemsoord, gemeente Steenwijkerland.

Begripsbepalingen

Artikel 2              

In deze statuten en eventueel daarop berustend huishoudelijk reglement wordt, indien niet uitdrukkelijk anders is bepaald, verstaan onder:

 1. ‘de vereniging’: “Dorpsbelang Willemsoord e.o.”, gevestigd te Willemsoord, gemeente

 Steenwijkerland

 • “het werkgebied”: het gebied dat in de gemeente Steenwijkerland bekend staat als Willemsoord, de Pol  en Ronde Blesse;
 • “bewoners”: huidige en toekomstige bewoners van het werkgebied;
 • “het algemeen bestuur” respectievelijk “het dagelijks bestuur”: het algemeen bestuur respectievelijk het dagelijks bestuur van de vereniging genoemd in artikel 1.

Duur

Artikel 3              

 1. De vereniging is als rechtspersoon opgericht 17-10-1946 wat rechtsgeldig is volgens Artikel 2:17 BW voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Geografische begrenzing van het werkgebied

Artikel 4

 1. De vereniging streeft in beginsel en in eerste instantie haar doel na binnen de woongemeenschappen Willemsoord en de Pol en Ronde Blesse.
 2. Het nastreven van het doel kan met zich meebrengen dat de activiteiten van de vereniging zich over een groter werkgebied, dan onder a. bedoeld, uitstrekken, inzonderheid wanneer dit bevorderlijk lijkt aan het maatschappelijk en/of cultureel welzijn van het werkgebied dan wel aan een doelmatiger c.q. efficiënte werkwijze van de vereniging.

Doel

Artikel 5               De vereniging stelt zich ten doel:

 1. de behartiging van (de) gemeenschappelijke belangen van (de) bewoners in het bijzonder van de bewoners die lid zijn van de vereniging;
 2. de versteviging van de band c.q. van het saamhorigheidsgevoel tussen de bewoners;
 3. in het algemeen: de handhaving, waar mogelijk verbetering van het woon- en leefklimaat van het werkgebied.

Werkwijze

Artikel 6               De vereniging tracht haar doel langs wettige weg te bereiken, en wel door:

 1. het beleggen van ledenvergaderingen en vergaderingen van het algemeen en indien nodig het dagelijks bestuur;
 2. het organiseren/arrangeren van gesprekken c.q. ontmoetingsbijeenkomsten ten behoeve van (de) daarvoor in aanmerking komende bewoners;
 3. het oprichten c.q. vormen van verenigingen, werkgroepen, commissies, actiecomités en andersoortige overlegsituaties met het oog op de aanpak van bijzondere problemen, kwesties, enzovoorts;
 4. het bijeenbrengen en het ten behoeve van daarvoor in aanmerking komende doeleinden beschikbaar stellen van gegevens betreffende bestaande en/of wenselijk geachte woon- en leef voorzieningen en activiteiten met betrekking tot het werkgebied en de omgeving daarvan;
 5. het samenwerken met andere verenigingen, instellingen, organisaties, overlegsituaties met dezelfde of verwante doelstelling als die van de vereniging;
 6. het peilen en formuleren van problemen, behoeften en wensen inzake de woon- en leef voorzieningen in het werkgebied en de omgeving daarvan, zomede het gevraagd of ongevraagd aan belangstellenden/belanghebbenden bekendmaken van het resultaat;
 7. het ondersteunen van constructieve initiatieven ter bevordering van het welzijn van de bewoners;
 8. het bevorderen van inspraak en participatie van de bewoners omtrent daarvoor in aanmerking komende onderdelen van het beleid van de gemeente Steenwijkerland;
 9. het aanhangig maken (bij daartoe bevoegde/competente personen, groeperingen, instanties en derden) van en adviseren over zaken welke van belang kunnen zijn voor de verwezenlijking van het doel;
 10. het bevorderen van een doelmatige/efficiënte communicatie tussen (de) daarvoor in aanmerking komende personen, groeperingen en instanties;
 11. alle andere wettige middelen.


Leden, ereleden en donateurs

Artikel 7

 1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs.
 2. Leden dienen meerderjarig te zijn en/of als zodanig door of namens het algemeen bestuur te zijn toegelaten. De aanmelding als lid dient te geschieden bij het secretariaat van de vereniging.
 3. Ereleden zijn zij die als zodanig op voorstel van het algemeen bestuur door een ledenvergadering zijn benoemd op grond van grote verdiensten voor de vereniging.
 4. Donateurs kunnen zijn: personen, verenigingen, instellingen of organisaties die de vereniging financieel regelmatig of door eenmalige bijdrage steunen.

Aanvang van het lidmaatschap

Artikel 8

 1. Het algemeen bestuur beslist in eerste instantie over de toelating als lid.
 2. Ter zake van de eventuele weigering tot toelating als lid staat beroep open bij de ledenvergadering.
 3. Het lidmaatschap gaat in terstond nadat het algemeen bestuur of een ledenvergadering tot toelating heeft besloten.

Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 9               Het lidmaatschap eindigt;

 1. door schriftelijke opzegging aan het dagelijks bestuur;
 2. door overlijden;
 3. door ontzetting uit het lidmaatschap wegens enig handelen of nalaten strijdig met het doel. Een voorstel tot ontzetting kan uitgaan van een algemeen bestuur dan wel van één of meer leden. In het laatste geval dient het voorstel schriftelijk aan het algemeen bestuur kenbaar te worden gemaakt en door ten minste tien leden te worden ondersteund. Het algemeen bestuur kan daarop tot schorsing overgaan. De beslissing tot ontzetting wordt genomen door de eerste ledenvergadering na binnenkomst van een voorstel als hierboven bedoeld.
 4. wegens wanbetaling van de verschuldigde contributie. Bij wanbetaling dient het dagelijks bestuur tweemaal binnen een periode van zes weken een  verzoek tot betaling te doen aan het niet-betalende lid. Wordt de contributie niet binnen een week na laatstbedoeld verzoek voldaan dan kan het dagelijks bestuur het lid schorsen en tot ontzetting over gaan.

Contributievaststelling en -betaling

Artikel 10

 1. Ieder lid is verplicht tot betaling van de sub b. bedoelde contributie.
 2. De door de leden verschuldigde contributie wordt telkenjare op voorstel van het algemeen bestuur door de ledenvergadering voor het daarop volgende jaar vastgesteld. Zij die vóór 1 juli van een bepaald jaar lid zijn, zijn over dat gehele jaar contributie verschuldigd; degenen die daarna als lid toetreden zijn naar rato contributie verschuldigd.
 3. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Financieel beheer

Artikel 11

 1. Het vermogen van de vereniging wordt beheerd door het algemeen bestuur.
 2. Controle op de boekhouding en de kas van de penningmeester zal worden uitgeoefend door een telkenjare daartoe in te stellen, tijdens een ledenvergadering gekozen commissie, bestaande uit twee leden, zijnde geen bestuursleden.
 3. Voor het beschikken over saldi bij banken is de handtekening van de penningmeester voldoende wanneer het bedragen betreft tot een telkenjare door het algemeen bestuur vast te stellen maximum zoals is vastgesteld in huishoudelijk regelement. Bij overschrijding van bedoeld maximum is behalve de handtekening van de penningmeester de handtekening van een ander lid van het dagelijks bestuur vereist.
 4. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen behoeft het bestuur c.q. de penningmeester de machtiging van een ledenvergadering.

Algemeen bestuur

Artikel 12

 1. De vereniging wordt beheerd c.q. geleid door een algemeen bestuur, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden, die door en uit de leden van de vereniging worden gekozen.

De voorzitter wordt als zodanig gekozen, terwijl de overige bestuursfuncties in onderling overleg binnen het bestuur worden verdeeld, te beginnen met respectievelijk de secretaris en de penningmeester.

 • De voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur is tevens voorzitter van de ledenvergadering.
 • Iedere 3 jaar treedt van het algemeen bestuur, volgens een door het algemeen bestuur vooraf op te maken rooster, ten naaste bij één derde af en wel zodanig dat nooit de voorzitter en de secretaris tezamen aftreden; ieder lid kan zich herkiesbaar stellen.                                                     
 • Het algemeen bestuur is bevoegd bij een of meerdere vacature(s) om nieuwe kandidaten voor te stellen.
 • Bij tussentijds aftreden of overlijden zal het algemeen bestuur aan de eerstvolgende ledenvergadering een aanbeveling doen ter vervulling van de ontstane vacature(s).

Tussentijds benoemde leden treden af op het voor hun voorgangers bepaalde tijdstip.

 • Een groep van minstens 5 stemgerechtigde leden kan ter voorziening in vacatures die binnen het bestuur bestaan of ontstaan óók kandidaten aanbevelen, mits onder overlegging van een schriftelijke verklaring van de kandidaten in kwestie dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden en mits de kandidaatstelling geschiedt langs schriftelijke weg en ten minste 3 dagen voor de eerstvolgende ledenvergadering.
 • Bij de samenstelling van het algemeen bestuur wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de bevolking.
 • De afspraken rondom Belet en ontstentenis zijn opgenomen in het huishoudelijk regelement.

Algemeen en dagelijks bestuur

Artikel 13           

Het algemeen bestuur respectievelijk het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als twee leden van het algemeen bestuur respectievelijk 2 leden van het dagelijks bestuur zulks nodig achten.

Dagelijks bestuur

Artikel 14

 1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en voert de besluiten van de leden- en bestuursvergaderingen uit voor zover niet anders is of wordt besloten door het algemeen bestuur.
 3. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte. Zij kunnen zich daarbij niet door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Tegenstrijdig belang

Artikel 15

 1. De bestuursleden zijn verplicht te melden wanneer er sprake is van tegenstrijdig belang bij het nemen van bestuursbesluiten. Het bestuur volgt in die gevallen altijd de vastgelegde procedure en legt in de bestuursnotulen vast hoe zij er mee om zijn gegaan. 
 2. In een bestuursvergadering

Bij het begin van elke vergadering vraagt de voorzitter of er bij een van de punten sprake zou kunnen zijn van tegenstrijdig belang.

Als dat zo is, wordt dat genotuleerd, en ook hoe het bestuur er mee om is gegaan.

 • Extra aandacht is nodig bij:
 • Het aangaan van een financiële overeenkomst tussen de vereniging enerzijds en een bestuurslid en/of diens relaties anderzijds.
 • Het vaststellen van de vergoeding aan een bestuurslid.
 • Bij een tegenstrijdig belang neemt dat bestuurslid niet deel aan de overleggen en besluitvorming bij dat onderwerp.

Als er bij een besluit sprake is van tegenstrijdig belang moet dit voorgelegd worden aan de (Algemene) ledenvergadering:

 • wanneer alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben.

Belet en ontstentenis

Artikel 16

 1. Belet is tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid
 2. Er is sprake van belet wanneer een bestuurslid gedurende langere tijd niet fysiek bij de vergadering kan zijn vanwege ziekte, verblijf elders of schorsing.
 1. Er is geen sprake van belet wanneer een bestuurslid in geval van ziekte of vakantie wel online aanwezig kan zijn bij de vergadering.
 2. Bestuursleden melden wanneer zij (verwachten) voor langere periode afwezig te zijn aan de overige bestuursleden.
 3. Ontstentenis

Er is sprake van ontstentenis wanneer een bestuurslid overleden, afgetreden of ontslagen is. Er is dan dus een vacature binnen het bestuur.

 1. Bij belet of ontstentenis van het hele bestuur wijst de Algemene Ledenvergadering drie personen aan om tijdelijk de vereniging te besturen.

Meervoudig stemrecht

Artikel 17

 1. In het bestuur van de vereniging heeft ieder bestuurslid één stem.
 2. In het algemeen of dagelijks bestuur kan niet bij volmacht gestemd worden door een van de andere bestuursleden.
 3. Het bestuur kan buiten de vergadering wel een besluit nemen als alle bestuursleden   

instemmen met dat besluit.

Ledenvergaderingen

Artikel 18

 1. Ten minste twee maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, en verder zo vaak het bestuur dit gewenst acht of wanneer ten minste 20 leden daartoe schriftelijk en met reden omkleed hun wens aan het bestuur kenbaar maken.

In het laatste geval dient het bestuur binnen 30 dagen een ledenvergadering bijeen te roepen.

Blijft het bestuur in gebreke de ledenvergadering uit te schrijven dan kunnen de leden in kwestie zelf een ledenvergadering bijeenroepen met inachtneming van alle statutair vastgestelde bepalingen ter zake.

Een zodanige vergadering voorziet bij gewone meerderheid van stemmen in haar voorzitterschap en secretariaat.

 • De oproep tot een ledenvergadering dient respectievelijk schriftelijk te geschieden of te worden gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend blad, dat bij alle leden wordt bezorgd en uiterlijk respectievelijk te worden gezonden of te worden gepubliceerd uiterlijk 10 dagen vóór de vergadering. Niemand kan zich op het eventueel niet ontvangen van een oproepingsbrief dan wel een blad met oproepingspublicatie beroepen.
 • Eenmaal per jaar, zo mogelijk vóór 1 april, wordt door het bestuur tijdens een ledenvergadering verslag uitgebracht over en rekening en verantwoording afgelegd van het in het afgelopen jaar gevoerde algemene en financiële beleid.

Goedkeuring van het algemene en financiële beleid door de ledenvergadering strekt tot decharge van  het algemeen bestuur.

De boekhouding zomede kas-, bank- en saldi worden vooraf geverifieerd door de in artikel 11 bedoelde commissie.

Huishoudelijk reglement

Artikel 19           

In een door een ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement kunnen verenigingsaangelegenheden, waarin statuten niet voorzien, worden geregeld.

Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

Besluitvorming

Artikel 20

 1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur nemen hun besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen.
 2. De besluiten van de ledenvergaderingen worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij hieromtrent in de statuten anders is of wordt bepaald.
 3. Indien in deze statuten of in het daarop gebaseerde huishoudelijk reglement niet anders is of wordt bepaald, wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.
 4. Alle leden bezitten stemrecht.
 5. Ieder lid kan slechts 1 stem uitbrengen.
 6. Een lid kan een ander meerderjarige persoon (schriftelijk) machtigen om hem/haar op de ledenvergadering te vertegenwoordigen.
 7. Stemmingen omtrent personen geschieden schriftelijk; stemmingen over zaken vinden mondeling plaats.
 8. Blanco en anderszins onduidelijke stemmen zijn niet geldig.

Statutenwijziging

Artikel 21

 1. Besluiten tot wijziging van de statuten dienen genomen te worden door 2/3 deel der leden.

Zijn daartoe niet voldoende leden ter vergadering aanwezig, dan kunnen dergelijke besluiten genomen worden op een tweede ledenvergadering te houden binnen één maand na de eerste ledenvergadering

Deze tweede ledenvergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 • Wijzigingen van de statuten treden niet in werking alvorens daarop de goedkeuring is verkregen in de ledenvergadering.

Ontbinding der vereniging

Artikel 22

 1. Een besluit tot ontbinding van de  vereniging wordt genomen tijdens een daartoe bijeengeroepen ledenvergadering en kan alleen genomen worden wanneer 2/3 der leden er vóór stemt.

Zijn niet voldoende leden ter vergadering aanwezig, dan kan een dergelijk besluit genomen worden op een volgende daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, te houden binnen één maand.

Op laatstbedoelde ledenvergadering kan tot ontbinding der vereniging worden besloten met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 • De vereffening der vereniging geschiedt door het algemeen bestuur, tenzij de ledenvergadering ter zake anders beslist.

De na vereffening resterende middelen worden gelijkelijk verdeeld onder de leden, tenzij de ledenvergadering ter zake anders besluit.

 • Alle bescheiden, betrekking hebbende op de ontbonden vereniging blijven onder berusting van een door de ledenvergadering aan te wijzen vereffenaar.
 • Bij de vereffening van de vereniging zal het bepaalde bij artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek in acht worden genomen.

Slotbepalingen

Artikel 23

 1. Over geschillen omtrent toepassing van deze statuten zomede over alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het algemeen bestuur met gewone meerderheid van stemmen.
 2. Door het enkele feit der toetreding verklaart ieder lid bekend te zijn met en zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement.