Verslag voorjaarsvergadering 22-4-2022

Verslag voorjaarsvergadering 22 april 2022 Dorpsbelang Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse

1.Opening en welkom.

2. Mededelingen bestuur.

 • Stand van zaken statuten en huishoudelijk reglement. De statuten zijn gereviseerd en het huishoudelijk reglement is nieuw opgesteld. Deze liggen ter toetsing bij de notaris. Wanneer deze zijn getoetst worden deze ingebracht in de ledenvergadering. Vooraf worden de stukken gepubliceerd op de website. 2/3 van de leden dient in te stemmen voor acceptatie. Wanneer deze niet aanwezig zijn dient vervolgens een meerderheid van de aanwezigen er mee in te stemmen. Henry Bos geeft aan dat als je dit aankondigt dat dit dan kan op dezelfde avond. Dit zal worden getoetst bij de notaris.
 • Speeltuin Annie Klijzinglaan. Er is een overleg geweest van de speeltuincommissie met de gemeente. Er is vanuit de gemeente budget beschikbaar. Aan het ontwerp wordt gewerkt. Opgemerkt wordt dat dient te worden uitgegaan van goedgekeurde speeltoestellen.
 • Aljon geeft aan dat afstemming is geweest met de feestvereniging over verplaatsing van het feestterrein naar het terrein voor het MFC. Met betrekking tot de benodigde stroom wordt gekeken of de huidige aansluiting kan worden verplaatst.
 • Het bestuur van Dorpsbelang was ook verbaasd over de door de gemeente aangebrachte beplanting aan de Annie Klijzinglaan. Dit bleek ook niet bekend te zijn bij onze contactpersoon van de gemeente. Hiermee hoeft in de uitwerking van het ontwerp overigens geen rekening mee te worden gehouden.
 • Blokhagen Steenwijkerweg. Randy geeft aan dat deze niet op de definitieve ontwerptekening stonden. Het bestuur zal alsnog aan gemeente voorleggen of deze kunnen worden aangebracht.
 • De verkeerssituatie KW laan. De werkgroep wordt weer opgestart. De slechte staat is besproken met de gebiedscoördinator.

3. Notulen vorige vergadering

Hierover zijn geen opmerkingen.

4. Aktiepunten n.a.v. najaarsvergadering

 • Zwart/wit geblokte bestrating Paasloregel. Is nagevraagd en is aangebracht in het kader van de verkeersveiligheid. Het schoolbestuur heeft geen bezwaar tegen deze geblokte bestrating.
 • Er zijn twee bankjes verwijderd, bij Paasloregel en bij bushokje. Het bankje bij de bushalte is van de gemeente, gevraagd zal worden aan gemeente of hier iets nieuws kan worden geplaatst.

5. Binnengekomen stukken

 • Marcel Hankel heeft voorgesteld 1 week voor Sint vlaggetjes te plaatsen. Hier is geen bezwaar tegen.

6.Verkeersveiligheid

De Steenwijkerweg is besproken met de gebied coördinator William Prinsen en de verkeersspecialist van de gemeente. De gemeente heeft het volgende teruggekoppeld:

 • Wijziging voorrangssituatie heeft te weinig effect en borden plaatsen heeft geen zin om snelheid te verminderen.
 • Er is onvoldoende grond voor het plaatsen van camera’s.
 • Onderzocht wordt of drempels bij komgrenzen hoger kunnen worden gemaakt en/of ‘punaises’ kunnen worden aangebracht.
 • Onderzocht wordt of ter plaatse van de kruising zebrapaden hoger/steiler kunnen worden gemaakt.
 • Er vindt overleg met gemeente Weststellingwerf plaats om de weg tussen Willemsoord en De Blesse 60 km te maken, inclusief reconstructie.

Henry Bos geeft aan dat hij is geschrokken van de artikelen over hoe hard er op de Oldemeinenbos wordt gereden (op 30 km stuk).

7. Commissie Woonvisie. Toelichting

Aljon geeft aan dat de commissie 1x bij elkaar is geweest. Het oude Dorpsplan 2009 ‘onderweg naar overmorgen’ is besproken.

Wat zijn belangrijke punten:

 • meer ontmoetingsplekken voor kinderen, ook buiten dorpskern
 • leefbaarheid,
 • huidige seniorenwoningen (relatief grote tuinen)
 • bouwen sociale huurwoningen.

Gemeente heeft medewerking toegezegd. OVKK wordt uitgenodigd om te bespreken wat ze voor ons kunnen betekenen.

Bert Bos geeft aan dat een enquête onder Willemsoorders zou kunnen worden gehouden naar woningbehoefte. Aljon geeft aan dat hiervoor mogelijk het OVKK kan worden ingeschakeld. Aangegeven wordt dat er ook bij de gemeente mogelijk gegevens beschikbaar zijn. Belangrijk is om ook de Woningbouwcoöperatie er bij te betrekken. Naast huur is het ook belangrijk dat er aanbod is van koopwoningen.

8. Financieel jaarverslag+ benoeming nieuw kascommissie

Bij de controle door de kascommissie is gebleken dat de tractor niet meer wordt gebruikt en derhalve ook niet meer dient te worden betaald.

De kas klopt, maar het systeem zou moeten worden veranderd (uitgebreider). Het programmapakket dat wordt gebruikt heeft zijn beperkingen, maar wordt nog steeds gebruikt omdat ook de ledenadministratie er in zit. De huidige opzet is geen ‘balans’, een optie is om te kijken of er niet een ‘systeem’ bij moet. DB neemt dit op met de penningmeester.

Benoeming kascommissie; Marcel Kuiper komt erin, in plaats van Annie.

Nieuw reserve lid: Jan ten Klooster

9.Jaarlijkse ledenvergadering voorstel

Voorstel is om 1 keer per jaar een ledenvergadering te houden. De aanwezige leden vinden dit geen goed voorstel ondanks het gering aantal aanwezigen. Om de opkomst en agenda aantrekkelijker te maken, wordt geopperd om vaker een gastspreker uit te nodigen en de agenda meer aandacht te geven in de Dorpskrant. Daarnaast zal de website vaker worden gebruikt voor informatievoorziening.

10.Jaarverslag.

Deze wordt voorgelezen door Jan Eppinga.

11.Promotie van activiteiten/verenigingen en lokale ondernemers Willemsoord en omgeving via Social Media en website Weldadig Willemsoord.

Arjan Stroeve geeft aan dat er een website Willemsoord.info is waar elke vereniging op kan inhaken en een website onder kan hangen. Enkele verenigingen maken hier gebruik van.

12.Rondvraag.

 • Geert Peereboom: Er is geen sirene in Willemsoord. Henry Bos geeft aan dat er niet meer wordt geïnvesteerd in nieuwe sirenes. NL. Alert is hiervoor in de plaats gekomen.
 • Geert Peereboom: Er worden auto’s geparkeerd op het voetpad, kan daar niet op gehandhaafd worden. Aljon zegt hier iets over in de Dorpskrant in combinatie met parkeren op de weg.
 • Annie Oosterveld: Parkeerproblemen. Jan Eppinga geeft aan dat als je dit ziet, dan registreren en foto’s maken, zodat we een dossier kunnen opbouwen.
 • Bert Dedden: De Dorpskrant mag wel iets luxer en geen foto’s van slechte kwaliteit plaatsen. Henry geeft aan dat de huidige krant nu 385 euro kost en dat er bij full color circa 500 euro bijkomt. Henry gaat na of dit deels kan.
 • Bert Dedden: Wat is de taakomschrijving van de dorp conciërge. Kan deze iets doen aan de rommel bij het MFC en kan zijn takenpakket eventueel iets uitgebreider. De reactie is dat het takenpakket zal worden nagegaan en indien uitbreiding aan de orde is of er ook meer (hulp)middelen nodig zijn.

13. Sluiting v.d. vergadering.

Geplaatst in Geen categorie.