Agenda voorjaarsvergadering 22 april 2022

Agenda Voorjaarsvergadering Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse

Vrijdag 22 april om 20.00 u in Eethuys de Steen te Willemsoord.

 1. Opening en welkom.
 1. Mededelingen bestuur.
 1. Notulen vorige vergadering
 1. Aktiepunten n.a.v. najaarsvergadering
 1. Binnengekomen stukken
 1. Verkeersveiligheid
 1. Commissie Woonvisie. Toelichting
 1. Financieel jaarverslag+ benoeming nieuw kascommissie
 1. Jaarlijkse ledenvergadering voorstel
 1. Jaarverslag
 1. Promotie van activiteiten/verenigingen en lokale ondernemers Willemsoord en omgeving via Social Media en website Weldadig Willemsoord.
 1. Rondvraag.
 1. Sluiting v.d. vergadering.

verslag Najaarsvergadering 22 oktober 2021

Verslag najaarsvergadering 22 oktober 2021 Dorpsbelang Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse

 1. Opening en Welkom

Toelichting Jan Mulder van de gemeente Steenwijkerland op woningbouw Willemsoord.      Jan geeft aan dat in 2008 het plan voor extra woningbouw is ontwikkeld voor Willemsoord. Het is sindsdien een slappe tijd geweest waarin er nauwelijks woningen zijn bijgebouwd. Vijf maanden geleden is er contact geweest met DB over de behoefte om sociale woningbouw te realiseren, in combinatie met vrijstaande woningen en twee onder één kappers. De sociale woningbouw betreft een wijziging waarvoor een bestemmingsplanprocedure nodig is, die binnenkort wordt opgestart. Voor het perceel groen mag het dorp over de invulling nadenken. Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld met onder andere omwonenden.

Naar aanleiding van een vraag van Annie Oosterveld waarom er geen appartementencomplex wordt gerealiseerd antwoordt Jan dat dit niet past in de huidige plannen, maar dat behoeftes voor de toekomst aan de gemeente kenbaar kunnen worden gemaakt. DB geeft aan dat we gaan starten met een woonvisie. Jan Mulder geeft aan dat er ook een woningbouwonderzoek voor de gehele gemeente komt.

Voor de bestemmingsplanprocedure zou Jan Mulder graag 1 op 1 optrekken met DB, Jan komt hiervoor met een tijdspad en een uitnodiging. Jan geeft aan dat Willemsoorders geen voorrang hebben of kunnen krijgen voor de sociale woningen. Er kan wel worden ingeschreven bij Wetland Wonen of aanmelden via Jan.

 1. Mededelingen Bestuur

Aljon Dassen geeft aan dat de statuten worden gereviseerd, komen ter inzage en worden vervolgens vastgelegd bij de notaris.

 1. Ingekomen stukken

– Woningbouw gemeente (zie agendapunt 1)

– Speeltuin Annie Klijzinglaan

– Uitnodiging kennismaking Wetland Wonen

– Uitnodiging onthulling IJzeren Brug bij Witte Paarden

 1. Notulen najaarsvergadering 2020 + schriftelijke voorjaarsvergadering 2021

Notulen zijn vastgesteld

 1. Jaarverslag 2020

Geen opmerkingen

 1. Financieel jaarverslag

Vraag van Wendy: in het verslag wordt 42 euro genoemd voor de website, deze is niet up tot date. Henry Bos geeft aan dat deze wordt geactualiseerd. Aljon geeft aan dat we hierbij ook denken aan het promoten van bedrijven en verenigingen.

 1. Verslag kascommissie

Geen opmerkingen

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

Annie Wardenier neemt 3e jaar over van Annie Oosterveld. Bert Dedden treedt toe tot de kascommissie, Marcel Kuiper is nieuw reservelid.

 1. Bestuursverkiezing.

Randy geeft aan dat Henry Bos aftredend is en niet herkiesbaar. Aljon Dassen is nieuw benoemd in het bestuur. Jan Eppinga, Volkert Roos, en Tom van Ravenstein zijn herkozen.

Dankwoord voor Henry Bos, die wordt beloond met de Willemsorde.

De uitgereikte Willemsorde (speld) is de laatste in deze vorm. Er zal worden gezocht naar een nieuwe kunstenaar.

Via stemming (35 voor en 1 blanco) wordt Aljon Dassen gekozen tot nieuwe voorzitster.

 1. Statuten en Huishoudelijk reglement (zei agendapunt 2)
 2. 11. Woningbouw in Willemsoord (zie agendapunt 1)
 3. Toelichting op WBTR (wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

DB is bezig om te voldoen aan deze wet.

 1. Activiteiten 200 jaar Willemsoord

Kort overzicht van georganiseerde activiteiten (Lezing pauperparadijs) en geplande activiteiten (lezingen over Kolonietaal, vuurwerk)

 1. Gaswinning De Blesse

Pieter Dingerdis geeft aan dat er veel protesten zijn geweest, maar dat het niet de verwachting is dat het kan worden tegengehouden. Advies van Pieter is om een nulmeting vast te laten leggen (44 dorpsgenoten hebben dit reeds gedaan), er is een raamcontract waarmee deze meting via een gereduceerd tarief kan worden uitgevoerd.

 1. Herinrichting Steenwijkerweg

Randy licht toe:

 • Snelheidsmeting in september 2020: 90% rijdt harder dan 30 km/h.
 • Belangrijk getal is V85 (85% houdt zich aan de snelheid, 15% niet). Nu rijdt 85% 46 km/h
 • Ideeën uit de zaal: voorrang bij versmallingen, meer controleren (0900-0844 bellen en hier om vragen), trajectcontrole, contact opnemen met ROVON voor advies, raadslid benaderen.
 • Randy geeft aan dat voorstellen zullen worden voorgelegd aan gemeente.
 1. Koningin Wilhelminalaan

Randy geeft aan dat weer wordt gestart met de (nieuwe) werkgroep om een plan te maken, zodat we voorbereid zijn wanneer er geld is

 1. Rondvraag

Bert Dedden vraagt hoe het staat met het zonnepark. Randy geeft aan dat de vergunning vorig jaar december is verleend. De SDE subsidie is echter afgewezen, een nieuwe aanvraag ligt klaar (twee aanvragen). Er is plek gereserveerd op het net bij Liander. Er loopt nog 1 beroep.

Julia Lenstra vraagt of men de witte strepen heeft gezien bij het spoor.

Geert Peereboom vraagt naar de bestrating in de Paasloregel. Hier ligt een dambord van zwarte en witte strepen, dit werk verwarrend. Jan Eppinga gaat dit opnemen met de school.

Geert Peereboom vraagt of er een onderhoudsplan is voor de bankjes in de omgeving. Randy geeft aan dat dit er niet is.

Jan van der Dool geeft aan de beplanting op de kruisingvlakken te hoog is. Randy geeft aan dat de grassen naar achteren zijn gezet en dat dit een groeizaam jaar was. Blijft goed uitkijken.

Geert Peereboom vraagt om een stand van zaken met betrekking tot vragen in de rondvraag terug te koppelen wanneer dit kan.

Annie Oosterveld geeft aan dat de bermen in het dorp er niet mooi uitzien (gaten en kuilen), kan hier niet een bloemenmengsel in. Randy geeft aan dat er voor is gekozen om dit binnen de bebouwde kort te houden en alleen buiten de bebouwde kom een bloemmengsel te zaaien. Slechte stukken binnen de bebouwde kom melden bij gemeente.

Johan Meiners vraagt of er nog een heg komt om de bomen, dit zat in het plan. Randy gaat dit na.

Gedy geeft aan dat er in december een kerstmarkt is. Kraampjes kunnen bij de feestvereniging worden aangevraagd.

 1. Sluiting van de vergadering

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang 8 februari 2022

Notulen bestuursvergadering  Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse 8 februari 2022.

 1. Opening

 

 1. Voorstellen gebied coördinator William Prinsen Gemeente Steenwijkerland

William Prinsen is de nieuwe gebied coördinator maar komt vanavond helaas niet. Hij heeft de actiepunten opgepakt.

 1. Notulen vergadering 7 december 2021

Gerrit wacht eerst de reactie van de gemeente af voordat hij de terugkoppeling doet . Gerrit geeft aan dat het de aandacht van de gemeente heeft.

 1. Actiepunten vorige vergadering
 • Randy probeert met de speeltuincommissie een afspraak te maken bij de gemeente. In het gesprek neem de hij de plantenbakken mee (actie Randy)
 • Verslag verkeerssituatie is afgerond
 • Over de beschikbare subsidie is contact geweest met de feestvereniging.
 • Gerrit geeft aan dat de commissie 200 jarig bestaan is opgeheven Volkert geeft aan dat er nog een provinciale subsidie is van 10.000 euro, waar een klein deel van is gebruikt. Volkert gaat aan de commissie duidelijkheid vragen over de financiën. (actie Volkert)
 • Randy zet actielijst op (actie Randy)
 • Afstemming met gemeente komt nog (actie Randy)

Randy geeft aan dat VVN ook een snelheidsmeting heeft gedaan en dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn met de meting va de gemeente. VVN wordt ook uitgenodigd voor het overleg met de gemeente.

Er zijn snelheidsstickers beschikbaar. De stickers worden met de Dorpskrant meegegeven voor de Steenwijkerweg.

Er hebben zich een aantal personen aangemeld voor de commissie Woonvisie. Aljon en Volkert gaan deelnemen in de commissie namens het bestuur van Dorpsbelang.

Randy geeft aan dat de gemeente voor juli 2022 moet aangeven wat er aan woningen gaat worden gebouwd in de kernen. Randy gaat in het overleg met William vragen hoe de gemeente dit gaan bepalen (actie Randy)

 1. Kopij Spuit Elf

Aljon verzorgt een melding over de commissie Woonvisie in de Spuit Elf en noemt in het voorwoord dat we bezig zijn met nieuwe statuten (actie Aljon)

 1. UBO register

Bestuursinformatie dient te worden doorgegeven aan de KvK. Dit dient voor eind maart te gebeuren.

 7. Verkeersituatie Steenwijkerweg

Wordt verschoven naar volgende vergadering.

 1. Woonvisie commissie

Reeds besproken.

 1. Speeltuin Prins van Oranjelaan Annie Klijzingstraat

Randy heeft contact gehad met de gemeente die gaat over de speelvoorzieningen . Randy gaan een afspraak maken (Actie Randy).  Voor wat betreft het gebruik van het terrein door de feestvereniging; dit was tijdelijk. Aljon en Randy maken een afspraak met Alberto van de feestvereniging (actie Aljon/Randy)

 1. Binnengekomen post
 • mail van 29 november van of er al iets bekend was over proef met voorrangsborden.
 • Persbericht aanmoedigingsprijs circulair Overijssel (was tot ‘geldig’ tot eind januari)
 • Nieuwsbrief Kleine Kernen
 • Bericht over carbidschieten.

11.Rondvraag en sluiting

 • Extra vergadering op 1 maart
 • Vergadering 8 maart vervalt
 • Voorjaarsvergadering op 22 april.

notulen bestuursvergadering Dorpsbelang december 2021

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang 7 december 2021

 1. Opening

 1. Notulen vergadering 12-10-2021

Geen opmerkingen

 1. Mededelingen

Gerrit geeft aan dat er contact is gezocht met de gemeente en vervolgens met Gerrit over de slechte leesbaarheid van het bord ‘Heideontginning Willemsoord‘. Randy geeft aan dat dit bord niet van DB is en geeft dit door aan Lina van Veen van de gemeente. Gerrit koppelt dit terug. (actie Randy/Gerrit)

 1. Binnengekomen stukken
 • Foto’s parkeeroverlast gemaakt door Henk. Jan en Karin zien het ook drukker worden.
 • Terugkoppeling Petra Moed (basisschool)
 • Gele verf op stoeprand wordt in het voorjaar overgeschilderd.
 • De zwartwit geblokte strook in de weg heeft attentiewaarde. School vindt dit prima.
 • Veel stekelstruiken aan achterzijde school, hier wordt door de gemeente naar gekeken.
 • De schoot heeft geen bestemming voor de plantenbakken. Jan gaat na of de speeltuin belangstelling heeft en zo niet dan wordt er een brede oproep aan het dorp gedaan (actie Jan)
 • Jan maakt verslagje over verkeerssituatie bij school voor in de spuit 11 (actie Jan)
 • Jan heeft ook aangegeven dat we de verkeerssituatie op de Steenwijkerweg gaan aankaarten bij de gemeente waaronder de mogelijkheid van het plaatsen van een bord ‘attentie school’
 • De toegezegde 1000 euro mogen we houden voor volgend jaar (tot 30 juni 2022). Brief wordt teruggekoppeld aan de feestvereniging (Actie Aljon). Jan doet de brief bij Aljon in de bus (actie Jan).
 • Gerrit geeft aan dat er reeds financiële middelen zijn voor vuurwerk. Aljon neemt dit mee richting de feestvereniging (actie Aljon). De toestemming van de gemeente en de voetbalvereniging is er.
 • Volkert geeft aan dat de KvK om een ingevuld UBO-formulier. Dit moet worden ingevuld op internet en het betreft een opgave van belanghebbenden. Volkert handelt dit af (actie Volkert)

 

 1. Voorstel werken met een jaaragenda / actielijst

Randy zet de actielijst op en die gaan we vervolgens gebruiken (actie Randy)

 

 1. Verkeersituatie Steenwijkerweg

Vraag is of er reeds afstemming is geweest met de gemeente of voorrangsborden, belijning, drempels bij de komgrenzen, bord ‘attentie school’ en snelheidscontrole. Daarnaast geeft Jan aan dat de uitrit bij het MFC niet als zodanig wordt gezien. Randy neemt contact op met Lina van Veen en stel overleg voor (actie Randy).

 1. Statuten en concept Huishoudelijk Reglement

Aljon en Volkert moeten nog één en ander ‘finetunen’ en dan wordt het voorgelegd aan DB en aan de voorjaarsvergadering (actie Aljon / Volkert).

 1. Verkeersveiligheid betreffende lagere school

Reeds besproken.

 1. Oprichten werkgroep Woonvisie

De oproep voor deelnemers aan de werkgroep is door Aljon opgesteld en komt in de volgende Spuit11.

 1. Oprichten PR commissie Willemsoord

Jan geeft aan dat er in de najaarsvergadering is aangegeven dat Sociale Media een tekortkoming is in het dorp. Er is geen toezegging om hier een rol in te spelen.  Er wordt besproken wat we willen bereiken, is het PR of een informatiebron. Het eerste is voor Weldadig Willemsoord. Wij zijn er voor de inwoners. Belangrijk is dat we de ‘basisdingen’ voor elkaar hebben zoals de stukken voor de vergadering etc. Vooralsnog is dat Spuit 11 het communicatiemiddel is.

11.Rondvraag

 • Jan geeft aan dat DB niet op de hoogte is gesteld van de werkzaamheden aan de KW-laan.
 • Tom geeft aan dat er bij de Prins Willem Alexanderlaan borden staan met ‘gevaarlijke situatie’. Randy neemt dit mee richting de gemeente (actie Randy)
 • Cilia vraagt naar de nieuwe vergaderdata voor volgend jaar. Jan komt met een voorstel (actie Jan)
 1. sluiting van de vergadering.

Notulen vergadering Dorpsbelang 21 oktober 2021

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang 12 oktober 2021

 1. Speeltuin Annie Klijzinglaan

De werkgroep van bewoners in de directe omgeving van de Annie Klijzinglaan, geeft een toelichting op de voorgenomen plannen voor invulling van het speelveld. Bij het maken van de plannen heeft de werkgroep voorbeelden bekeken en een en ander uitgewerkt op tekening die ter tafel ligt. Uitgangspunten voor de plannen zijn:

 • Duurzaam/natuurlijk
 • Heuvel van bouwgrond
 • Ontmoetingsplek jong en oud
 • Omheining van het veld
 • Beplanting

Er is contact geweest met de feestvereniging, deze zouden het verdwijnen van de feestlocatie jammer vinden, maar begrijpen het als het anders wordt.

Vragen van de werkgroep:

 • Komt er nog een doorgang voor autoverkeer naar de Kloosterhuisstraat. Antwoord DB is dat dit hooguit een doorgang voor fietsen wordt
 • Hoe gaan de parkeervakken er straks uitzien. Antwoord DB is dat er op het erf wordt geparkeerd en langsparkeren voor de woningen. Niet langs het speelveld.
 • Randy geeft aan dat het goedgekeurde speeltoestellen dienen te zijn. Het blijft gemeenteterrein en de gemeente is derhalve verantwoordelijk. Onderhoud kan je zelf doen, echter de toestellen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Verder wordt door Randy aangegeven dat eerst dient te worden nagegaan wat het budget is van de gemeente. Randy neemt hierover contact op met de gemeente (Actie Randy). Hij gaat hiervoor contactambtenaar Lina van Veen benaderen en vraagt Jan Mulder om de inrichtingstekening. Vervolgens kan een begroting worden opgesteld. Indien nodig kunnen aanvullend mogelijk andere fondsen/subsidies worden aangeboord en/of kosten worden bespaard door zelfwerkzaamheid.
 • De werkgroep zorgt voor een stukje in de Spuit11, de planning is om een en ander in het voorjaar te realiseren. Tom geeft aan dat ook de nieuwe bewoners (nog in te vullen kavels) bij de plannen dienen te worden betrokken.
 1. Binnengekomen stukken

De volgende stukken zijn binnengekomen:

 • Unesco update
 • Bercoop enquête over leefbaarheid. Jan nodigt een vertegenwoordiger uit voor de volgende bestuursvergadering (Actie Jan)
 • Uitnodiging Marco Bos brug
 • Vitaliteitsfonds
 • Nationaal Park Weerribben-Wieden
 1. Actiepunten vorige vergadering

Woningbouwvisie: op de najaarsvergadering wordt aangegeven dat we hier mee bezig zijn/gaan en dat er deelnemers worden gevraag voor de werkgroep die hiermee aan de slag gaat. Vertegenwoordigers van DB worden trekker van de werkgroep. Tom gaat na of hij nog een papieren exemplaar heeft liggen van de oude visie (Actie Tom).

KW-laan: Randy vraagt Pieter Dingerdis om een afspraak met de werkgroep te maken (actie Randy)

Willemsorde: Henry krijgt het laatste exemplaar van de Willemsorde. Een nieuwe kunstenaar is nog niet gevonden. Volkert gaat op zoek naar een nieuwe kunstenaar (actie Volkert)

‘Filmpje’: Jan gaat hier nog achteraan. (Actie Jan)

Website: Aljon gaat Henry vragen wat er is voor de website (wie post wat en waar) (actie Aljon)

Jubileum Corrie Wardenier: Ze krijgt een bos bloemen, Jan gaat na of hij aan rozen kan komen (actie Jan)

Beuk i.p.v. eik ingeplant: Randy moet nog contact opnemen met Chris Teurlings van de gemeente voor een toelichting op de achterliggende gedachte (actie Randy)

 1. Evaluatie feestvereniging (Kerstmarkt 2019)

Randy en Aljon hebben de kerstmarkt besproken met Alberto. Punt die hieruit naar voren kwamen zijn:

 • Het is voor herhaling vatbaar
 • Financieel is er geen budget over gebleven voor een volgende kerstmarkt.
 • Komend jaar weer organiseren
 • DB (Randy en Aljon) vragen subsidie aan bij het stimuleringsfonds (1000 euro) (actie Randy en Aljon)
 • Er is een idee om iets te doen met oudjaar (vuurwerk). Feest vereniging vraagt hiervoor subsidie aan.
 • Er is een idee om het dorpsfeest om de twee jaar te houden i.p.v. jaarlijks
 1. WBTR

Aljon heeft een voorzet gemaakt voor de nieuwe statuten. Nog niet iedereen heeft deze doorgelezen. Volgende actie is om de statuten naast het Handboek te leggen om te kijken wat er in de statuten moet komen/blijven en wat er in het huishoudelijk reglement kan komen. Volkert pakt dit samen met Aljon op (actie Volkert en Aljon). In de najaarsvergadering wordt meegedeeld dat we hiermee bezig zijn.

 1. Najaarsvergadering

Relevante punten met betrekking tot de vergadering zijn:

 • Henry opent en leidt de vergadering tot de bestuursverkiezing
 • Bij de bestuursverkiezing is Randy interim-voorzitter
 • Na de schriftelijke stemming neemt Aljon als nieuwe voorzitter de leiding over.
 • Randy doet de toespraak bij de uitreiking van de Willemsorde
 • Jan zorgt voor een presentielijst
 • Woningbouw (gast Jan Mulder) wordt agendapunt 1
 • Randy vraagt Pieter om iets te zeggen over de gaswinning.
 1. Rondvraag
 • Karin geeft aan dat de bloembakken parkeerruimte innemen. Jan neemt contact op met school om te bespreken wat er met de bloembakken dient te gebeuren (actie Jan)
 • Henk geeft aan dat er weer op het gras wordt geparkeerd (Kloosterhuisstraat e.o.). Verzocht wordt een en ander met foto’s vast te leggen met vermelding van tijdstip zodat het naar de gemeente kan (actie Henk)
 • Jan heeft klachten vernomen dat er oud papier voor de container wordt geplaatst. Jan heeft dit aan de betreffende persoon uitgelegd.
 • Tom geeft aan dat de ondergrondse huisvuilcontainers regelmatig storingen vertonen (eigen ervaring 8 keer). Dit is niet altijd te wijten aan de techniek, maar ook komt het voor dat bij het openen er zakken inzitten. Tom zal dit in de gaten houden (actie Tom)

   8.  Sluiting v.d. vergadering.

Najaarsvergadering 2020 – schriftelijke agenda en toelichting

Het bestuur van dorpsbelang heeft besloten om de najaarsvergadering niet door te laten gaan. Om u toch op te houden hebben we de agenda schriftelijk toegelicht. Voor vragen kunt u altijd bij een van de bestuursleden terecht. We hopen dat we de voorjaarsvergadering 2021 weer in betere omstandigheden met elkaar kunnen houden.

Schriftelijke Najaarsvergadering Oktober 2020.

1.Opening en mededelingen.
Vanwege de richtlijnen omtrent corona wordt er geen fysieke en openbare najaarsvergadering gehouden, maar wordt deze vergadering schriftelijk gehouden. Laten we hopen dat dit een eenmalige schriftelijke vergadering blijft!

2. Notulen voorjaarsvergadering
Deze zullen bij eerstvolgende toegankelijke vergadering worden besproken en vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen voor de najaarsvergadering relevante ingekomen stukken binnengekomen.

4. Herinrichting Steenwijkerweg
Op verzoek van dorpsbelang zijn snelheidsmetingen uitgevoerd door de gemeente Steenwijkerland. De resultaten van de meting en de analyse daarvan zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
Aan de hand van de resultaten gaan we in overleg met de gemeente. We komen we in de Spuit 11 op terug. De aanleg van groen zal in de winter / voorjaar verder worden aangepakt.

Herinrichting Koningin Wilhelminalaan. De visie wordt afgerond. De gemeente heeft aangegeven dat de eerste jaren hier nog geen budget beschikbaar voor is. Dorpsbelang houdt de druk op dit project, zodat dit onder de aandacht blijft.

5.Woningbouw Willemsoord.
In het plan Annie Klijzinglaan/ Prins van Oranjelaan zijn nog een twaalftal kavels beschikbaar.
Twee daarvan (aan de Anne Klijzinglaan) zijn per direct uitgeefbaar. De kavels moeten formeel gezien nog worden aangeboden via het uitgiftebeleid van de gemeente. Omdat de belangstelling voor de kavels toeneemt is de gemeente van plan om alle kavels aan te bieden via genoemd beleid, echter met uitzondering van vier kavels aan de Prins van Oranjelaan. Het idee daarbij is dat deze door wooncorporatie Wetland Wonen worden gerealiseerd als sociale huurwoningen.
Dit plan wordt binnenkort door Corporatie Wetland Wonen en de gemeente Steenwijkerland met Dorpsbelang Willemsoord besproken.

6.Willemsoord 200 jaar.
We zijn blij met en horen veel positieve reacties op het kunstwerk. Dit is een aanwinst voor het dorp. Helaas heeft het grootste deel van het overige programma niet plaats kunnen vinden. We gaan kijken of en in welke vorm volgend jaar geannuleerde activiteiten kunnen plaatsvinden. Alle subsidies zijn verlengd tot en met volgend jaar.

7.Bestuursverkiezing.
Bestuursverkiezing zal worden doorgeschoven naar voorjaarsvergadering.

8. en 9. Rondvraag en sluiting
Dit keer dus een snelle rondgang en normaliter is het een laatste rondje na de sluiting, wellicht maar symbolisch een proost thuis dat de Belangen van het Dorp maar mogen uitkomen!

Willemsoord krijgt beeld

Jarig Willemsoord krijgt beeld van Frits Stoop

Met een bescheiden feestje hebben de Commissaris der Koning, Andries Heidema, en burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland op vrijdag 11 september het beeld onthuld dat Dorpsbelang Willemsoord heeft laten maken ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van dit voormalige koloniedorp. Het kunstwerk, gemaakt door beeldend kunstenaar Frits Stoop, is een eerbetoon aan de naamgever van Willemsoord, de Prins van Oranje, de latere koning Willem II.

Ter gelegenheid van het jubileum is bij Dorpsbelang Willemsoord het idee ontstaan voor een beeld van koning Willem II. Generaal Van den Bosch gaf Willemsoord destijds een gezicht, maar het dorp is vernoemd naar kroonprins Willem II. Hij betaalde de kosten van de bouw van de school en de onderwijzerswoning: ruim 1.400 gulden. De school werd op 11 september 1820 in gebruik genomen.

Een werkgroep die bestaat uit drie leden, Henry Bos, voorzitter van Dorpsbelang, Riëtte Ballast, beeldend kunstenaar en Corina de Feijter, inwoner van Willemsoord, zijn dit plan voor een beeld gaan uitwerken. Eerst is gezocht naar een beeldend kunstenaar. De keuze is gevallen op Frits Stoop. Hij is de maker van onder meer het beeld in Blokzijl in de haven, Voor de wind, en het bronzen beeld in Baars, een boer met een schop, ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van vereniging ‘Het Heideveld’.

Frits Stoop kreeg de opdracht om een herkenbaar beeld te maken dat een verhaal vertelt en dat past bij de gekozen locatie, namelijk voor de kerk in Willemsoord. Volgens de werkgroep is hij daar uitstekend in geslaagd. Het bronzen beeld bestaat uit drie kinderen die een kroon als taart omhoog houden. “Het beeld laat op een speelse wijze zien wat wij dit jaar gedenken. De kroon als verwijzing naar de kroonprins van Oranje en de latere Koning Willem II, een taart als symbool dat we feest vieren vanwege ons tweehonderdjarig bestaan en de kinderen als verwijzing van Willem II als financier van de school. De drie kinderen dragen kleding uit 1820, 1920 en 2020”, aldus Henry Bos, voorzitter van Dorpsbelang Willemsoord, die in het kostuum van de grondlegger van Willemsoord Generaal van den Bosch de onthulling aan elkaar praatte.

De datum van de onthulling, 11 september, was niet zomaar gekozen: de basisschool ‘Generaal Van den Bosch’ is tweehonderd jaar geleden geopend. Vanwege de coronamaatregelen was er een aangepast programma dat begon in de dorpskerk waar het kunstwerk voor het monumentale gebouw een plaats heeft gekregen. Wethouder Trijn Jongman ging in haar toespraak in op de bijzondere band die Willemsoord heeft met de Maatschappij van Weldadigheid.

Schrijver Wil Schackman, bekend van diverse boeken over de koloniën, memoreerde in zijn lezing der bijzondere momenten van 200 jaar Willemsoord.

Voorafgaand aan de onthulling roemde burgemeester Rob Bats de actieve inwoners en Dorpsbelang die iedere keer opnieuw Willemsoord op de kaart weten te zetten. Commissaris van de Koning Andries Heidema stond stil bij de bijzondere geschiedenis van Willemsoord die uniek is in Overijssel.

[metaslider id=”334″]

Na de onthulling kwamen enkele leerlingen van de basisschool ‘Generaal Van den Bosch’ de bestuurders en voorzitter van Dorpsbelang Henry Bos ophalen. Na een stop bij de schooltuin waar de kinderen vertelden over het moestuinproject, heette clusterdirecteur Peter Sloot op het nieuwe schoolplein de genodigden welkom. Commissaris en burgemeester kwamen niet met lege handen, want ze boden de school een cheque aan voor het planten van een boom op het nieuwe schoolplein. Daarna lieten leerlingen de bestuurders hun nieuwe schoolplein zien, werden er gezamenlijk oudhollandse spelen gedaan en kreeg het bezoek tijdens een rondleiding door het schoolgebouw uitleg over het project ‘onderwijs toen en onderwijs nu’. De morgen werd afgesloten met een kop soep die de leerlingen hadden gemaakt met groenten uit de school moestuin.

Voortaan 30 kilometer per uur op Steenwijkerweg in Willemsoord

Steenwijkerweg in Willemsoord wordt op korte termijn op de schop genomen om door te gaan als 30-kilometerweg. Daar steekt de Provincie Overijssel 600.000 euro in.

Overijssel trekt dit jaar 21 miljoen euro uit voor verkeersmaatregelen in de provincie. Die moeten fietsverbindingen en doorstroming van verkeer verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Voor de Steenwijkerweg geldt voornamelijk dat er te hard wordt gereden. ‘De Steenwijkerweg is de oude rijksweg naar Friesland’, licht woordvoerder Dagmar Burgers van de gemeente Steenwijkerland toe. ‘De afgelopen jaren zijn verkeersstromen in de omgeving veranderd en datzelfde geldt voor de functie van de weg, onder meer door de aanleg van de A32. De inrichting van de weg zorgt er mede voor dat er te hard gereden wordt. Daarnaast is het fietspad door de tegelverharding gevoelig voor verzakkingen, waardoor het fietscomfort snel afneemt’.

Meerdere maatregelen

In de plannen voor de Steenwijkerweg zit een aantal maatregelen: de fietspaden worden voorzien van een betonverharding, de doorgaande weg buiten de bebouwde kom wordt behoorlijk versmald, de slingers op de komgrens worden vervangen door drempels, de groenstructuur wordt versterkt door op een aantal plaatsen nog bomen aan te planten, binnen de bebouwde kom wordt het asfalt vervangen door gebakken klinkers en de openbare verlichting wordt vervangen en uitgerust met LED-verlichting.

Dorps karakter

‘Door deze maatregelen voldoet de weg straks aan de gewenste inrichting voor 30 kilometer per uur’, verwacht de gemeente. ‘De beleving van de weg wordt veranderd. Door het vervangen van asfalt door klinkers wordt een dorps karakter gecreëerd en wordt de verkeersfunctie minder zichtbaar. Doel is dat hierdoor de snelheid van het verkeer afneemt waardoor de verkeersveiligheid verbetert’.

Dit project maakt onderdeel uit van het Bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden’. De provincie draagt bij in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid en het versterken van de fietsinfrastructuur.

(bron: Stentor)

Agenda Voorjaarvergadering

Agenda Voorjaarsvergadering

Donderdag 13 maart
20.00 uur
EetHuys ‘De Steen’

1. Opening en welkom

2. Mededelingen bestuur

3. Notulen najaarsvergadering (ligt ter tafel)

4. Jaarverslag

5. Financieel jaarverslag (ligt ter tafel)

6. Verslag kascommissie Henk Hop en Annie Wardenier

7. Benoeming nieuwe kascommissie

8. Gaswinning De Blesse

9. Herinrichting(splannen)

     a. Steenwijkerweg

     b. Kon. Wilhelminalaan

10. Duurzaam Willemsoord

11. Sluiting