Verslag Voorjaarsvergadering 17-3-2023

Notulen Voorjaarsvergadering Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse

Vrijdag 17 maart 2023 om 20.00 u in Eethuys de Steen te Willemsoord.

 1. Opening en welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 • Mededelingen bestuur.
  • De penningmeester Volkert Roos en de bestuursleden Henk Wardenier en Tom van Ravenstein zijn afwezig.
  • Bij de najaarsvergadering 17 oktober 2023 zal Sjef Damhuis, de schrijver van het stuk over oud-verzetsstrijder Jan Kielstra, een lezing houden over het leven van Jan Kielstra en zijn onderzoek.
 • Notulen vorige vergadering.

De notulen van de najaarsvergadering van 28 oktober 2022 zijn akkoord bevonden en hierbij vastgesteld.

 • Binnengekomen stukken/ agendapunten.
 • Presentatie van de concept dorpsvlag door ‘vlaggen comité’/ werkgroep Dorpsvlag.

De werkgroep dorpsvlag presenteert het concept ontwerp van de dorpsvlag inclusief de uitleg over de betekenis met verwijzing naar de historie en inrichting van Willemsoord. De vlaggen en wimpels kunnen op basis van inschrijving besteld gaan worden. Er volgt nog een officiële presentatie en informatie in de eerstvolgende editie van de spuit Elf , via de facebookpagina van Willemsoord en via de verschillende buurtapps.

 • Presentatie van werkgroep speeltuin Annie Klijzinglaan/ Prins van Oranjelaan.

Trots komt de werkgroep Speeltuin melden dat de financiering eindelijk rond is . Er is tevens een akkoord vanuit de gemeente. Zoals het er nu uitziet kan de speeltuin gereed zijn voor de zomervakantie.

 • Stemronde Statutenwijziging & huishoudelijk reglement.

De herziene staturen en het nieuwe huishoudelijk reglement zijn in oktober 2022 ter inzage op de website van Dorpsbelang geplaatst. Volgens de (oude) statuten geldt voor een staturenwijziging het volgende; a.        Besluiten tot wijziging van de statuten dienen genomen te worden door 2/3 deel der leden.

Zijn daartoe niet voldoende leden ter vergadering aanwezig, dan kunnen dergelijke besluiten genomen worden op een tweede ledenvergadering te houden binnen één maand na de eerste ledenvergadering

Deze tweede ledenvergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Dit betekent dat de stemming voor de definitieve herziene statuten en het huishoudelijk reglement gehouden zal worden op de eerstvolgende najaarsvergadering.

 • Verkiezing bestuursleden, aftreden bestuurslid en niet herkiesbaar Gerrit Hop.

Er wordt afscheid genomen van Gerrit Hop die in totaal 17 jaar bestuurslid is geweest van Dorpsbelang. Gerrit wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet met een toespraak en krijgt namens het bestuur een cadeaubon en bloemen. Als nieuw bestuurslid wordt bij acclamatie gekozen Jeroen Los. Jeroen stelt zich kort voor.

 • Aktiepunten n.a.v. najaarsvergadering
 • Stekwerk speeltuin Prins Frederikstraat. Aangegeven melden bij Gemeente. Is hoogstwaarschijnlijk hersteld.
 • Vervolg zonnepark, invulling 1,5ha duurzaam Willemsoord
 • Werkgroep KW-laan is (opnieuw) opgestart. Er ligt nog een kan en klaar plan. Duidelijk komt naar voren dat er nu wel wat met deze plannen moet gebeuren i.p.v. een opstarthouding/ verkenning houding. Boonstra zou ook graag mee willen doen met de werkgroep. Ter verduidelijking; de Werkgroep KW laan heeft een plan gemaakt voor de herinrichting en verkeersveiligheid maar gaat niet over de         slechte staat van onderhoud.
 • Slechte staat onderhoud KW laan; de terugkoppeling van de gemeente is als volgt; De KW laan staat voor dit jaar op het programma voor plaatselijk herstel wegdek en berm en verbetering passeer havens. Onze afdeling Beheer Openbare Wegen heeft sinds kort een omgevingsmanager die dit type projecten afstemt met bewoners en Dorpsbelang.
 • Verkeersveiligheid Steenwijkerweg verkeersveiligheid.

Vorig jaar februari is het onderwerp verkeersveiligheid aangekaart bij de gemeente. Er is toen toegezegd een aantal zaken te zullen onderzoeken waaronder het plaatsen van z.g. bus punaises bij de ingang van het dorp en het aanpassen van de zebra paden rondom het kruispunt in het kader van verkeersremmers.  Daarna bleef het lang stil op de lijn. Onlangs is teruggekoppeld door de gebiedscoördinator William Prinsen; het onderwerp Steenwijkerweg ligt bij onze landmeter. Wij vermoeden dat de bolling onvoldoende is en niet conform bestek van destijds. Wordt nog vervolgd.

 • Commissie Woonvisie.

Vorig jaar is er een werkgroep Woonvisie Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse opgericht met als doel de woonbehoefte te onderzoeken in Willemsoord en omgeving. De werkgroep heeft niet de intentie om bemoeienis te hebben met al dan niet toekomstige bouwlocaties. Dat laten we aan de gemeente over. Wel willen we onderzoeken wat de huidige woonbehoefte is, wat er in het dorp leeft, en of er daadwerkelijk behoefte is aan meer woningen en welke aspecten van belang worden geacht in het kader van de leefbaarheid.

De werkgroep heeft daarvoor een eigen enquête ontwikkeld met de insteek deze medio mei te gaan verspreiden in het dorp, grotendeels digitaal en een deel op papier.

Vanuit de zal wordt de vraag gesteld of het zin heeft en wordt er aangegeven dat er twijfel is over de respons. Vanuit de werkgroep wordt aangegeven dat dit ook een reactie kan zijn maar als er daadwerkelijk behoefte is aan woningen de verwachting is dat er wel gereageerd gaat worden.

 1. Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag en de kascontrole is akkoord bevonden door de kascommissie. De Kascommissie bestond uit Bert Dedden en Marcel Kuiper. Nieuwe kascommissie Marcel Kuiper en Jan ten Klooster, reserve Arjan Stroeve.

 1. Jaarverslag voordracht Jan Eppinga. (Zie bijlage)  
 2. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 3. Vraag waarom er nog niet zichtbare snelheidscontroles uitgevoerd?

Is niet bekend maar de veronderstelling is dat de gemeente dit geen prioriteit vindt op dit moment.

 • Tip, In de Spuit Elf worden 80-jarigen met naam en adres vermeldt. Dit is niet toegestaan in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming als hier geen persoonlijke toestemming vooraf voor gegeven wordt.
 • Tussengesprek over woningbouw, sociale huur en onduidelijkheid tussen gemeente en Wetland wonen. Waar ligt de plannen nog op tafel bij gem. of wetland wonen.
 • Mededeling is dat iedere 1e dinsdag v.d. maand er een zitting c.q. inloopspreekuur is van William Prinsen van de gemeente en Wetland wonen in het MFC. Dit is relatief onbekend; Er volgt een bericht in de Spuit Elf om mensen hierop te attenderen.
 •  Sluiting v.d. vergadering met daarbij de wens aan alle dorpsgenoten om vooral mooie plannen te blijven maken.

Bijlage

Jaarverslag Dorpsbelang 2022

Het jaar van einde lockdown. Het jaar waarbij wij even stilstaan. maar de jeugd vooruit laten gaan.

77 jaar geleden de bevrijding, vanwege Corona nu in 2022 het 75 jarig jubileum gevierd met een goed doel. Hulp aan Ukraine. Vrede en oorlog , slechts 1280 km verschil..

It giet oan, een alternatieve elfstedentocht werd er gereden. Nee niet op klapschaatsen maar op step en rolschaatsen. Een route langs alle elf’’Willemsoordse’’steden.

Het aantal leerlingen op basisschool gaat goed met een nieuwe directeur,Jeanet Heideveld, directeur van Generaal van den Bosch(school).

D’olde Tuunderije stopt, gelukkig gaat de schooltuin door, we krijgen de hartelijke groenten!

Naast een school, meerdere rijscholen. Afrijden, Gijs Rijbewijs, nu ook Jacqueline rijinstructeur. Jacq rijen met die bak!

Voetbal;  het eerste van vvv stopt. De Jeugd blijft doorgaan.

Wellicht zit het succes wel in 7 tegen 7 . Mogelijk extra voordeel: hebben we een tribune voor de volle veldbreedte?

Nog geen stroom van eigen zonnepanelen maar wel een elektrische deelauto. Duurzaam;  Stilletjes aan vooruit.

Dorpsfeest, 2022 een XL versie? “It al happens at Playa del Willemsoord”, verhuisd van een buitenwijk van Willemsoord naar het multifunctioneel centrum van het dorp. Ja multifunctioneel feesten , kerkdienst, zweven ,spelletjes , vogeltjes schieten, fietstocht  ineen en.. volgens mij was er ook nog een BBQ en een drankje erbij of iets dergelijks, oh ja ook een volleybalspelletje.

Soms is spelen een spel maar werd serieus opgepakt door de speeltuin-commissie  Annie Klijzinglaan/ Prins van Oranjelaan. Praktisch rond deze speeltuin, ja deze week echt rond, zowel qua plattegrond als financieel, fantastisch gedaan, wat een bedrag,en wat een acties. Game over? Nee het spel gaat nu pas beginnen!

Prins van Oranjelaan volop aan het bouwen. Prinsheerlijk wonen!

Olde Meinenbos gaat voor 30. Ja dat is bij dat bos met die kabouters, net begonnen met kabouters, komt er een ander sprookje langs; de boze wolf ? Was ie er nou wel of toch niet. Zou hondsbrutaal zijn, misschien onderweg naar Wolvega?

Gelukkig werden er andere sprookjes verteld in het koloniedorp. Dragan B. en een club van vrijwilligers draaiden in juli een mooie voorstelling met het audio visueel straattheater in de zomer van 2022. Via deze vluchtroute naar een geslaagde streekmarkt!

Sint in Willemsoord, was het met het vliegtuig, trekker of ??…in ieder geval mede mogelijk dankzij de nieuwe vlaggen goed aangekomen,  tjonge het zag zwart van de mensen, en van de pieten? Liever geen discussie in Willemsoord!

Sterk stukje Staal in het dorp. Nee niet een gesponsorde kreet van de fa. Dedden, maar doelend op het optreden van Ron Staal in onze koloniekerk. Klasse gepingel. Tjah als dit met voetbal niet lukt, dan maar achter de piano.

Willemsoord van alle markten thuis . Nog eentje een geslaagde kerstmarkt.

Fantastische omstandigheden voor een sfeervol en geslaagde markt. HoHoHo,,, nee gewoon blijven doorgaan zou ik zeggen.  Gevolgd door Stille nacht tijdens kerstochtend. Gespeeld door leden van de Woldklank.

Over stille nacht gesproken, ik wil afsluiten met een standaard uitroep van een in recente verleden, meer dan 25 jaar werkzaam aan de Gen vd Boschschool, maar nu gepensioneerde Juf Lida die veelal de kinderen in de kerk tot kalmte maande door….

SSSTTTT……….  Vrede in Willemsoord en de rest van de wereld., namens Dorpsbelang Willemsoord, Ronde Blesse, de Pol.

Verslag Najaarsvergadering 28-10-2022

Notulen Najaarsvergadering Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse

Vrijdag 28 oktober om 20.00 u in Eethuys de Steen te Willemsoord.

 1. Opening en welkom.

Afmelding Henry en Henrike Bos, Karin Kuiper (bestuur)

Aljon opent de vergadering

 1. Notulen vorige vergadering

Ter inzage op tafel en ook op website.

Geen opmerkingen, notulen zijn akkoord

 1. Mededelingen bestuur.
 • Statuten en huishoudelijk reglement zijn gepubliceerd op de website van DB. De reactie van de notaris heeft lang geduurd, derhalve zullen de stukken langer zijn in te zien. Stemming zal plaatsvinden op de voorjaarsvergadering.
 • De Bestuursverkiezing is uitgesteld naar de voorjaarsvergadering,

3 bestuursleden zijn aftredend, dit zal tevens worden vermeld in de Spuit 11 met de mogelijkheid om tegenkandidaten aan te dragen.

 • Fietskar dorpsconciërge is aangeschaft om taken goed uit te kunnen voeren.
 • Update contact gemeente m.b.t verkeersveiligheid (wordt ook benoemd in nieuwe Spuit 11). De volgende onderwerpen zijn besproken:
  • Ophogen Zebrapad;
  • Er is geen akkoord op het plaatsen van punaises, maar de gemeente is verzocht om hier nogmaals naar te kijken;
  • Blokhagen zijn niet besproken, dit zal nogmaals worden aangekaart;
  • Weg tussen De Blesse en Willemsoord (in de gemeente Weststellingwerf) zal 60 km/uur worden. Vraag is of dit alleen verkeersborden worden of dat ook sprake is van een wegaanpassing, dit is niet bekend bij DB.
  • Koningin Wilhelminalaan werkgroep is bij elkaar geweest
  • Julia heeft de grote gaten gemeld bij de gemeente, maar reactie van gemeente is dat de werkgroep er mee bezig is. Aljon geeft aan dat DB zal aangeven dat signalen over onderhoud niet serieus worden genomen en dus ook de bewoners niet. Jan ten Klooster geeft aan dat het helpt om de verantwoordelijk wethouder hierop aan te spreken.
 1. Aktiepunten n.a.v. voorjaarsvergadering
 • Geringe aantal aanwezigen bij ledenvergadering: nadenken over aantrekkelijkere agenda / uitnodigen interessante spreker/ agenda. Dit moet op tijd worden aangekondigd in de Spuit Elf.
 • Takenpakket dorps conciërge: middels aanschaf fietskar zijn taken gemakkelijker uitvoerbaar.
 • Sleutels van de containers bij de Pannakooi zijn in bezit dorps conciërge en in principe zijn deze op slot.
 • Dorpskrant luxer, volledig of gedeeltelijk in kleur: Prijs voor volledig in kleur bedraagt 883,- excl. Btw en betreft meer dan verdubbeling van de huidige kosten. Vooralsnog buitenkant in kleur en rest zwart-wit, wel op iets luxer papier.
 1. Binnengekomen stukken.
 • Vraag over dorpsvlag: Julia geeft aan dat dit idee reeds 2 jaar bestaat. Gemeente is hier behoorlijk streng in, daar zijn eisen voor. Mirjan zou het kunnen uitzoeken en kijken of de school hier iets in kan betekenen.
 • GasDroF met een vraag voor vrijwilligers: berichten staan op hun website.
 • Telefonisch contact met school over staat van onderhoud (sportattributen smerig/kapot). Reactie van gemeente op klachten is niet adequaat. DB neemt dit op met contactambtenaar.
 1. Commissie Woonvisie. Toelichting

Er is afstemming geweest met Anno Nu en OVKK. Anno Nu adviseert dorpen bij participatieprocessen, dorpsvisies, dorpsambitieplannen en om enquêtes uit te voeren. Anno nu is gevraagd om een offerte op te stellen voor ondersteuning van de commissie. Voor de kosten van Anno Nu zijn subsidiemogelijkheden. Voordelen van het inschakelen een externe partij is dat zij de middelen en contacten hebben. Daarnaast vereist het verzamelen van gegevens behoorlijk wat werk. Aandachtspunten/ kritiekpunten vanuit de vergadering zijn:

 • De gemeente heeft ook reeds veel gegevens beschikbaar / verzameld
 • Traject duurt lang
 • De uitkomst van dit soort onderzoeken zijn reeds bekend.
 • Heeft de gemeente dit nodig?
 • Wetland wonen hierbij betrekken.

Samenvattend kan worden gesteld dat de werkgroep dit niet alleen kan en we bekijken of een externe partij een optie is, waarbij kort en snel het devies is.

 1. Presentatie speeltuin Annie Klijzinglaan

Yvonne geeft een toelichting op de stand van zaken. Er zijn wensen geïnventariseerd, plannen bedacht en leveranciers uitgenodigd. Dit heeft geresulteerd in twee plannen, één met houtlook en één oranje speeltuin, waaruit het huidige plan is ontstaan. De kosten worden geraamd op € 60.000,–, hiervan is de helft binnen. Voor de rest worden subsidies aangevraagd. Eventueel worden enkele kleine onderdelen geschrapt. Het plan is om in 2022 alle subsidies binnen te krijgen en tot realisatie over te gaan in het voorjaar van 2023.

 1. Rondvraag.
 • Gerard Maat geeft aan dat stekwerk rond de speeltuin van de Prins Frederikstraat kapot is. DB neemt dit mee richting de contactambtenaar van de gemeente.
 • Julia Lenstra vraagt wanneer er vervolg komt op het stuk grond bij het zonnepark. Volkert geeft aan dat een perceel van 1,5 ha eigendom wordt van Duurzaam Willemsoord. Hiervoor moeten plannen worden gemaakt. Duurzaam Willemsoord zoekt mensen die hierover mee willen denken, maar ook ten aanzien van het beheer hiervan.
 • Geert Peereboom geeft aan dat de zwart/wit geblokte bestrating bij de school schijnveiligheid betreft. Randy geeft aan dat deze geen status heeft maar dat de school dit prima vindt.
 • Geert Peereboom vraagt of er niet wordt gehandhaafd op de auto’s die op het voetpad langs de Steenwijkerweg worden geparkeerd. DB geeft aan dat handhaving een taak is van de gemeente en dat het daar kan worden gemeld. Wanneer dit gebeurt kun je de bestuurders ook zelf aanspreken of een briefje achterlaten.
 • Jan van der Dool vraagt hoe het zit met de kosten/baten van de elektrische auto. Volkert geeft aan dat deze volledig onder controle zijn.
 1. Sluiting v.d. vergadering.

Verslag voorjaarsvergadering 22-4-2022

Verslag voorjaarsvergadering 22 april 2022 Dorpsbelang Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse

1.Opening en welkom.

2. Mededelingen bestuur.

 • Stand van zaken statuten en huishoudelijk reglement. De statuten zijn gereviseerd en het huishoudelijk reglement is nieuw opgesteld. Deze liggen ter toetsing bij de notaris. Wanneer deze zijn getoetst worden deze ingebracht in de ledenvergadering. Vooraf worden de stukken gepubliceerd op de website. 2/3 van de leden dient in te stemmen voor acceptatie. Wanneer deze niet aanwezig zijn dient vervolgens een meerderheid van de aanwezigen er mee in te stemmen. Henry Bos geeft aan dat als je dit aankondigt dat dit dan kan op dezelfde avond. Dit zal worden getoetst bij de notaris.
 • Speeltuin Annie Klijzinglaan. Er is een overleg geweest van de speeltuincommissie met de gemeente. Er is vanuit de gemeente budget beschikbaar. Aan het ontwerp wordt gewerkt. Opgemerkt wordt dat dient te worden uitgegaan van goedgekeurde speeltoestellen.
 • Aljon geeft aan dat afstemming is geweest met de feestvereniging over verplaatsing van het feestterrein naar het terrein voor het MFC. Met betrekking tot de benodigde stroom wordt gekeken of de huidige aansluiting kan worden verplaatst.
 • Het bestuur van Dorpsbelang was ook verbaasd over de door de gemeente aangebrachte beplanting aan de Annie Klijzinglaan. Dit bleek ook niet bekend te zijn bij onze contactpersoon van de gemeente. Hiermee hoeft in de uitwerking van het ontwerp overigens geen rekening mee te worden gehouden.
 • Blokhagen Steenwijkerweg. Randy geeft aan dat deze niet op de definitieve ontwerptekening stonden. Het bestuur zal alsnog aan gemeente voorleggen of deze kunnen worden aangebracht.
 • De verkeerssituatie KW laan. De werkgroep wordt weer opgestart. De slechte staat is besproken met de gebiedscoördinator.

3. Notulen vorige vergadering

Hierover zijn geen opmerkingen.

4. Aktiepunten n.a.v. najaarsvergadering

 • Zwart/wit geblokte bestrating Paasloregel. Is nagevraagd en is aangebracht in het kader van de verkeersveiligheid. Het schoolbestuur heeft geen bezwaar tegen deze geblokte bestrating.
 • Er zijn twee bankjes verwijderd, bij Paasloregel en bij bushokje. Het bankje bij de bushalte is van de gemeente, gevraagd zal worden aan gemeente of hier iets nieuws kan worden geplaatst.

5. Binnengekomen stukken

 • Marcel Hankel heeft voorgesteld 1 week voor Sint vlaggetjes te plaatsen. Hier is geen bezwaar tegen.

6.Verkeersveiligheid

De Steenwijkerweg is besproken met de gebied coördinator William Prinsen en de verkeersspecialist van de gemeente. De gemeente heeft het volgende teruggekoppeld:

 • Wijziging voorrangssituatie heeft te weinig effect en borden plaatsen heeft geen zin om snelheid te verminderen.
 • Er is onvoldoende grond voor het plaatsen van camera’s.
 • Onderzocht wordt of drempels bij komgrenzen hoger kunnen worden gemaakt en/of ‘punaises’ kunnen worden aangebracht.
 • Onderzocht wordt of ter plaatse van de kruising zebrapaden hoger/steiler kunnen worden gemaakt.
 • Er vindt overleg met gemeente Weststellingwerf plaats om de weg tussen Willemsoord en De Blesse 60 km te maken, inclusief reconstructie.

Henry Bos geeft aan dat hij is geschrokken van de artikelen over hoe hard er op de Oldemeinenbos wordt gereden (op 30 km stuk).

7. Commissie Woonvisie. Toelichting

Aljon geeft aan dat de commissie 1x bij elkaar is geweest. Het oude Dorpsplan 2009 ‘onderweg naar overmorgen’ is besproken.

Wat zijn belangrijke punten:

 • meer ontmoetingsplekken voor kinderen, ook buiten dorpskern
 • leefbaarheid,
 • huidige seniorenwoningen (relatief grote tuinen)
 • bouwen sociale huurwoningen.

Gemeente heeft medewerking toegezegd. OVKK wordt uitgenodigd om te bespreken wat ze voor ons kunnen betekenen.

Bert Bos geeft aan dat een enquête onder Willemsoorders zou kunnen worden gehouden naar woningbehoefte. Aljon geeft aan dat hiervoor mogelijk het OVKK kan worden ingeschakeld. Aangegeven wordt dat er ook bij de gemeente mogelijk gegevens beschikbaar zijn. Belangrijk is om ook de Woningbouwcoöperatie er bij te betrekken. Naast huur is het ook belangrijk dat er aanbod is van koopwoningen.

8. Financieel jaarverslag+ benoeming nieuw kascommissie

Bij de controle door de kascommissie is gebleken dat de tractor niet meer wordt gebruikt en derhalve ook niet meer dient te worden betaald.

De kas klopt, maar het systeem zou moeten worden veranderd (uitgebreider). Het programmapakket dat wordt gebruikt heeft zijn beperkingen, maar wordt nog steeds gebruikt omdat ook de ledenadministratie er in zit. De huidige opzet is geen ‘balans’, een optie is om te kijken of er niet een ‘systeem’ bij moet. DB neemt dit op met de penningmeester.

Benoeming kascommissie; Marcel Kuiper komt erin, in plaats van Annie.

Nieuw reserve lid: Jan ten Klooster

9.Jaarlijkse ledenvergadering voorstel

Voorstel is om 1 keer per jaar een ledenvergadering te houden. De aanwezige leden vinden dit geen goed voorstel ondanks het gering aantal aanwezigen. Om de opkomst en agenda aantrekkelijker te maken, wordt geopperd om vaker een gastspreker uit te nodigen en de agenda meer aandacht te geven in de Dorpskrant. Daarnaast zal de website vaker worden gebruikt voor informatievoorziening.

10.Jaarverslag.

Deze wordt voorgelezen door Jan Eppinga.

11.Promotie van activiteiten/verenigingen en lokale ondernemers Willemsoord en omgeving via Social Media en website Weldadig Willemsoord.

Arjan Stroeve geeft aan dat er een website Willemsoord.info is waar elke vereniging op kan inhaken en een website onder kan hangen. Enkele verenigingen maken hier gebruik van.

12.Rondvraag.

 • Geert Peereboom: Er is geen sirene in Willemsoord. Henry Bos geeft aan dat er niet meer wordt geïnvesteerd in nieuwe sirenes. NL. Alert is hiervoor in de plaats gekomen.
 • Geert Peereboom: Er worden auto’s geparkeerd op het voetpad, kan daar niet op gehandhaafd worden. Aljon zegt hier iets over in de Dorpskrant in combinatie met parkeren op de weg.
 • Annie Oosterveld: Parkeerproblemen. Jan Eppinga geeft aan dat als je dit ziet, dan registreren en foto’s maken, zodat we een dossier kunnen opbouwen.
 • Bert Dedden: De Dorpskrant mag wel iets luxer en geen foto’s van slechte kwaliteit plaatsen. Henry geeft aan dat de huidige krant nu 385 euro kost en dat er bij full color circa 500 euro bijkomt. Henry gaat na of dit deels kan.
 • Bert Dedden: Wat is de taakomschrijving van de dorp conciërge. Kan deze iets doen aan de rommel bij het MFC en kan zijn takenpakket eventueel iets uitgebreider. De reactie is dat het takenpakket zal worden nagegaan en indien uitbreiding aan de orde is of er ook meer (hulp)middelen nodig zijn.

13. Sluiting v.d. vergadering.

verslag Najaarsvergadering 22 oktober 2021

Verslag najaarsvergadering 22 oktober 2021 Dorpsbelang Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse

 1. Opening en Welkom

Toelichting Jan Mulder van de gemeente Steenwijkerland op woningbouw Willemsoord.      Jan geeft aan dat in 2008 het plan voor extra woningbouw is ontwikkeld voor Willemsoord. Het is sindsdien een slappe tijd geweest waarin er nauwelijks woningen zijn bijgebouwd. Vijf maanden geleden is er contact geweest met DB over de behoefte om sociale woningbouw te realiseren, in combinatie met vrijstaande woningen en twee onder één kappers. De sociale woningbouw betreft een wijziging waarvoor een bestemmingsplanprocedure nodig is, die binnenkort wordt opgestart. Voor het perceel groen mag het dorp over de invulling nadenken. Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld met onder andere omwonenden.

Naar aanleiding van een vraag van Annie Oosterveld waarom er geen appartementencomplex wordt gerealiseerd antwoordt Jan dat dit niet past in de huidige plannen, maar dat behoeftes voor de toekomst aan de gemeente kenbaar kunnen worden gemaakt. DB geeft aan dat we gaan starten met een woonvisie. Jan Mulder geeft aan dat er ook een woningbouwonderzoek voor de gehele gemeente komt.

Voor de bestemmingsplanprocedure zou Jan Mulder graag 1 op 1 optrekken met DB, Jan komt hiervoor met een tijdspad en een uitnodiging. Jan geeft aan dat Willemsoorders geen voorrang hebben of kunnen krijgen voor de sociale woningen. Er kan wel worden ingeschreven bij Wetland Wonen of aanmelden via Jan.

 1. Mededelingen Bestuur

Aljon Dassen geeft aan dat de statuten worden gereviseerd, komen ter inzage en worden vervolgens vastgelegd bij de notaris.

 1. Ingekomen stukken

– Woningbouw gemeente (zie agendapunt 1)

– Speeltuin Annie Klijzinglaan

– Uitnodiging kennismaking Wetland Wonen

– Uitnodiging onthulling IJzeren Brug bij Witte Paarden

 1. Notulen najaarsvergadering 2020 + schriftelijke voorjaarsvergadering 2021

Notulen zijn vastgesteld

 1. Jaarverslag 2020

Geen opmerkingen

 1. Financieel jaarverslag

Vraag van Wendy: in het verslag wordt 42 euro genoemd voor de website, deze is niet up tot date. Henry Bos geeft aan dat deze wordt geactualiseerd. Aljon geeft aan dat we hierbij ook denken aan het promoten van bedrijven en verenigingen.

 1. Verslag kascommissie

Geen opmerkingen

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

Annie Wardenier neemt 3e jaar over van Annie Oosterveld. Bert Dedden treedt toe tot de kascommissie, Marcel Kuiper is nieuw reservelid.

 1. Bestuursverkiezing.

Randy geeft aan dat Henry Bos aftredend is en niet herkiesbaar. Aljon Dassen is nieuw benoemd in het bestuur. Jan Eppinga, Volkert Roos, en Tom van Ravenstein zijn herkozen.

Dankwoord voor Henry Bos, die wordt beloond met de Willemsorde.

De uitgereikte Willemsorde (speld) is de laatste in deze vorm. Er zal worden gezocht naar een nieuwe kunstenaar.

Via stemming (35 voor en 1 blanco) wordt Aljon Dassen gekozen tot nieuwe voorzitster.

 1. Statuten en Huishoudelijk reglement (zei agendapunt 2)
 2. 11. Woningbouw in Willemsoord (zie agendapunt 1)
 3. Toelichting op WBTR (wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

DB is bezig om te voldoen aan deze wet.

 1. Activiteiten 200 jaar Willemsoord

Kort overzicht van georganiseerde activiteiten (Lezing pauperparadijs) en geplande activiteiten (lezingen over Kolonietaal, vuurwerk)

 1. Gaswinning De Blesse

Pieter Dingerdis geeft aan dat er veel protesten zijn geweest, maar dat het niet de verwachting is dat het kan worden tegengehouden. Advies van Pieter is om een nulmeting vast te laten leggen (44 dorpsgenoten hebben dit reeds gedaan), er is een raamcontract waarmee deze meting via een gereduceerd tarief kan worden uitgevoerd.

 1. Herinrichting Steenwijkerweg

Randy licht toe:

 • Snelheidsmeting in september 2020: 90% rijdt harder dan 30 km/h.
 • Belangrijk getal is V85 (85% houdt zich aan de snelheid, 15% niet). Nu rijdt 85% 46 km/h
 • Ideeën uit de zaal: voorrang bij versmallingen, meer controleren (0900-0844 bellen en hier om vragen), trajectcontrole, contact opnemen met ROVON voor advies, raadslid benaderen.
 • Randy geeft aan dat voorstellen zullen worden voorgelegd aan gemeente.
 1. Koningin Wilhelminalaan

Randy geeft aan dat weer wordt gestart met de (nieuwe) werkgroep om een plan te maken, zodat we voorbereid zijn wanneer er geld is

 1. Rondvraag

Bert Dedden vraagt hoe het staat met het zonnepark. Randy geeft aan dat de vergunning vorig jaar december is verleend. De SDE subsidie is echter afgewezen, een nieuwe aanvraag ligt klaar (twee aanvragen). Er is plek gereserveerd op het net bij Liander. Er loopt nog 1 beroep.

Julia Lenstra vraagt of men de witte strepen heeft gezien bij het spoor.

Geert Peereboom vraagt naar de bestrating in de Paasloregel. Hier ligt een dambord van zwarte en witte strepen, dit werk verwarrend. Jan Eppinga gaat dit opnemen met de school.

Geert Peereboom vraagt of er een onderhoudsplan is voor de bankjes in de omgeving. Randy geeft aan dat dit er niet is.

Jan van der Dool geeft aan de beplanting op de kruisingvlakken te hoog is. Randy geeft aan dat de grassen naar achteren zijn gezet en dat dit een groeizaam jaar was. Blijft goed uitkijken.

Geert Peereboom vraagt om een stand van zaken met betrekking tot vragen in de rondvraag terug te koppelen wanneer dit kan.

Annie Oosterveld geeft aan dat de bermen in het dorp er niet mooi uitzien (gaten en kuilen), kan hier niet een bloemenmengsel in. Randy geeft aan dat er voor is gekozen om dit binnen de bebouwde kort te houden en alleen buiten de bebouwde kom een bloemmengsel te zaaien. Slechte stukken binnen de bebouwde kom melden bij gemeente.

Johan Meiners vraagt of er nog een heg komt om de bomen, dit zat in het plan. Randy gaat dit na.

Gedy geeft aan dat er in december een kerstmarkt is. Kraampjes kunnen bij de feestvereniging worden aangevraagd.

 1. Sluiting van de vergadering

Najaarsvergadering 2020 – schriftelijke agenda en toelichting

Het bestuur van dorpsbelang heeft besloten om de najaarsvergadering niet door te laten gaan. Om u toch op te houden hebben we de agenda schriftelijk toegelicht. Voor vragen kunt u altijd bij een van de bestuursleden terecht. We hopen dat we de voorjaarsvergadering 2021 weer in betere omstandigheden met elkaar kunnen houden.

Schriftelijke Najaarsvergadering Oktober 2020.

1.Opening en mededelingen.
Vanwege de richtlijnen omtrent corona wordt er geen fysieke en openbare najaarsvergadering gehouden, maar wordt deze vergadering schriftelijk gehouden. Laten we hopen dat dit een eenmalige schriftelijke vergadering blijft!

2. Notulen voorjaarsvergadering
Deze zullen bij eerstvolgende toegankelijke vergadering worden besproken en vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen voor de najaarsvergadering relevante ingekomen stukken binnengekomen.

4. Herinrichting Steenwijkerweg
Op verzoek van dorpsbelang zijn snelheidsmetingen uitgevoerd door de gemeente Steenwijkerland. De resultaten van de meting en de analyse daarvan zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
Aan de hand van de resultaten gaan we in overleg met de gemeente. We komen we in de Spuit 11 op terug. De aanleg van groen zal in de winter / voorjaar verder worden aangepakt.

Herinrichting Koningin Wilhelminalaan. De visie wordt afgerond. De gemeente heeft aangegeven dat de eerste jaren hier nog geen budget beschikbaar voor is. Dorpsbelang houdt de druk op dit project, zodat dit onder de aandacht blijft.

5.Woningbouw Willemsoord.
In het plan Annie Klijzinglaan/ Prins van Oranjelaan zijn nog een twaalftal kavels beschikbaar.
Twee daarvan (aan de Anne Klijzinglaan) zijn per direct uitgeefbaar. De kavels moeten formeel gezien nog worden aangeboden via het uitgiftebeleid van de gemeente. Omdat de belangstelling voor de kavels toeneemt is de gemeente van plan om alle kavels aan te bieden via genoemd beleid, echter met uitzondering van vier kavels aan de Prins van Oranjelaan. Het idee daarbij is dat deze door wooncorporatie Wetland Wonen worden gerealiseerd als sociale huurwoningen.
Dit plan wordt binnenkort door Corporatie Wetland Wonen en de gemeente Steenwijkerland met Dorpsbelang Willemsoord besproken.

6.Willemsoord 200 jaar.
We zijn blij met en horen veel positieve reacties op het kunstwerk. Dit is een aanwinst voor het dorp. Helaas heeft het grootste deel van het overige programma niet plaats kunnen vinden. We gaan kijken of en in welke vorm volgend jaar geannuleerde activiteiten kunnen plaatsvinden. Alle subsidies zijn verlengd tot en met volgend jaar.

7.Bestuursverkiezing.
Bestuursverkiezing zal worden doorgeschoven naar voorjaarsvergadering.

8. en 9. Rondvraag en sluiting
Dit keer dus een snelle rondgang en normaliter is het een laatste rondje na de sluiting, wellicht maar symbolisch een proost thuis dat de Belangen van het Dorp maar mogen uitkomen!

Willemsoord krijgt beeld

Jarig Willemsoord krijgt beeld van Frits Stoop

Met een bescheiden feestje hebben de Commissaris der Koning, Andries Heidema, en burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland op vrijdag 11 september het beeld onthuld dat Dorpsbelang Willemsoord heeft laten maken ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van dit voormalige koloniedorp. Het kunstwerk, gemaakt door beeldend kunstenaar Frits Stoop, is een eerbetoon aan de naamgever van Willemsoord, de Prins van Oranje, de latere koning Willem II.

Ter gelegenheid van het jubileum is bij Dorpsbelang Willemsoord het idee ontstaan voor een beeld van koning Willem II. Generaal Van den Bosch gaf Willemsoord destijds een gezicht, maar het dorp is vernoemd naar kroonprins Willem II. Hij betaalde de kosten van de bouw van de school en de onderwijzerswoning: ruim 1.400 gulden. De school werd op 11 september 1820 in gebruik genomen.

Een werkgroep die bestaat uit drie leden, Henry Bos, voorzitter van Dorpsbelang, Riëtte Ballast, beeldend kunstenaar en Corina de Feijter, inwoner van Willemsoord, zijn dit plan voor een beeld gaan uitwerken. Eerst is gezocht naar een beeldend kunstenaar. De keuze is gevallen op Frits Stoop. Hij is de maker van onder meer het beeld in Blokzijl in de haven, Voor de wind, en het bronzen beeld in Baars, een boer met een schop, ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van vereniging ‘Het Heideveld’.

Frits Stoop kreeg de opdracht om een herkenbaar beeld te maken dat een verhaal vertelt en dat past bij de gekozen locatie, namelijk voor de kerk in Willemsoord. Volgens de werkgroep is hij daar uitstekend in geslaagd. Het bronzen beeld bestaat uit drie kinderen die een kroon als taart omhoog houden. “Het beeld laat op een speelse wijze zien wat wij dit jaar gedenken. De kroon als verwijzing naar de kroonprins van Oranje en de latere Koning Willem II, een taart als symbool dat we feest vieren vanwege ons tweehonderdjarig bestaan en de kinderen als verwijzing van Willem II als financier van de school. De drie kinderen dragen kleding uit 1820, 1920 en 2020”, aldus Henry Bos, voorzitter van Dorpsbelang Willemsoord, die in het kostuum van de grondlegger van Willemsoord Generaal van den Bosch de onthulling aan elkaar praatte.

De datum van de onthulling, 11 september, was niet zomaar gekozen: de basisschool ‘Generaal Van den Bosch’ is tweehonderd jaar geleden geopend. Vanwege de coronamaatregelen was er een aangepast programma dat begon in de dorpskerk waar het kunstwerk voor het monumentale gebouw een plaats heeft gekregen. Wethouder Trijn Jongman ging in haar toespraak in op de bijzondere band die Willemsoord heeft met de Maatschappij van Weldadigheid.

Schrijver Wil Schackman, bekend van diverse boeken over de koloniën, memoreerde in zijn lezing der bijzondere momenten van 200 jaar Willemsoord.

Voorafgaand aan de onthulling roemde burgemeester Rob Bats de actieve inwoners en Dorpsbelang die iedere keer opnieuw Willemsoord op de kaart weten te zetten. Commissaris van de Koning Andries Heidema stond stil bij de bijzondere geschiedenis van Willemsoord die uniek is in Overijssel.

[metaslider id=”334″]

Na de onthulling kwamen enkele leerlingen van de basisschool ‘Generaal Van den Bosch’ de bestuurders en voorzitter van Dorpsbelang Henry Bos ophalen. Na een stop bij de schooltuin waar de kinderen vertelden over het moestuinproject, heette clusterdirecteur Peter Sloot op het nieuwe schoolplein de genodigden welkom. Commissaris en burgemeester kwamen niet met lege handen, want ze boden de school een cheque aan voor het planten van een boom op het nieuwe schoolplein. Daarna lieten leerlingen de bestuurders hun nieuwe schoolplein zien, werden er gezamenlijk oudhollandse spelen gedaan en kreeg het bezoek tijdens een rondleiding door het schoolgebouw uitleg over het project ‘onderwijs toen en onderwijs nu’. De morgen werd afgesloten met een kop soep die de leerlingen hadden gemaakt met groenten uit de school moestuin.

Voortaan 30 kilometer per uur op Steenwijkerweg in Willemsoord

Steenwijkerweg in Willemsoord wordt op korte termijn op de schop genomen om door te gaan als 30-kilometerweg. Daar steekt de Provincie Overijssel 600.000 euro in.

Overijssel trekt dit jaar 21 miljoen euro uit voor verkeersmaatregelen in de provincie. Die moeten fietsverbindingen en doorstroming van verkeer verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Voor de Steenwijkerweg geldt voornamelijk dat er te hard wordt gereden. ‘De Steenwijkerweg is de oude rijksweg naar Friesland’, licht woordvoerder Dagmar Burgers van de gemeente Steenwijkerland toe. ‘De afgelopen jaren zijn verkeersstromen in de omgeving veranderd en datzelfde geldt voor de functie van de weg, onder meer door de aanleg van de A32. De inrichting van de weg zorgt er mede voor dat er te hard gereden wordt. Daarnaast is het fietspad door de tegelverharding gevoelig voor verzakkingen, waardoor het fietscomfort snel afneemt’.

Meerdere maatregelen

In de plannen voor de Steenwijkerweg zit een aantal maatregelen: de fietspaden worden voorzien van een betonverharding, de doorgaande weg buiten de bebouwde kom wordt behoorlijk versmald, de slingers op de komgrens worden vervangen door drempels, de groenstructuur wordt versterkt door op een aantal plaatsen nog bomen aan te planten, binnen de bebouwde kom wordt het asfalt vervangen door gebakken klinkers en de openbare verlichting wordt vervangen en uitgerust met LED-verlichting.

Dorps karakter

‘Door deze maatregelen voldoet de weg straks aan de gewenste inrichting voor 30 kilometer per uur’, verwacht de gemeente. ‘De beleving van de weg wordt veranderd. Door het vervangen van asfalt door klinkers wordt een dorps karakter gecreëerd en wordt de verkeersfunctie minder zichtbaar. Doel is dat hierdoor de snelheid van het verkeer afneemt waardoor de verkeersveiligheid verbetert’.

Dit project maakt onderdeel uit van het Bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden’. De provincie draagt bij in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid en het versterken van de fietsinfrastructuur.

(bron: Stentor)