Najaarsvergadering 2020 – schriftelijke agenda en toelichting

Het bestuur van dorpsbelang heeft besloten om de najaarsvergadering niet door te laten gaan. Om u toch op te houden hebben we de agenda schriftelijk toegelicht. Voor vragen kunt u altijd bij een van de bestuursleden terecht. We hopen dat we de voorjaarsvergadering 2021 weer in betere omstandigheden met elkaar kunnen houden.

Schriftelijke Najaarsvergadering Oktober 2020.

1.Opening en mededelingen.
Vanwege de richtlijnen omtrent corona wordt er geen fysieke en openbare najaarsvergadering gehouden, maar wordt deze vergadering schriftelijk gehouden. Laten we hopen dat dit een eenmalige schriftelijke vergadering blijft!

2. Notulen voorjaarsvergadering
Deze zullen bij eerstvolgende toegankelijke vergadering worden besproken en vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen voor de najaarsvergadering relevante ingekomen stukken binnengekomen.

4. Herinrichting Steenwijkerweg
Op verzoek van dorpsbelang zijn snelheidsmetingen uitgevoerd door de gemeente Steenwijkerland. De resultaten van de meting en de analyse daarvan zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
Aan de hand van de resultaten gaan we in overleg met de gemeente. We komen we in de Spuit 11 op terug. De aanleg van groen zal in de winter / voorjaar verder worden aangepakt.

Herinrichting Koningin Wilhelminalaan. De visie wordt afgerond. De gemeente heeft aangegeven dat de eerste jaren hier nog geen budget beschikbaar voor is. Dorpsbelang houdt de druk op dit project, zodat dit onder de aandacht blijft.

5.Woningbouw Willemsoord.
In het plan Annie Klijzinglaan/ Prins van Oranjelaan zijn nog een twaalftal kavels beschikbaar.
Twee daarvan (aan de Anne Klijzinglaan) zijn per direct uitgeefbaar. De kavels moeten formeel gezien nog worden aangeboden via het uitgiftebeleid van de gemeente. Omdat de belangstelling voor de kavels toeneemt is de gemeente van plan om alle kavels aan te bieden via genoemd beleid, echter met uitzondering van vier kavels aan de Prins van Oranjelaan. Het idee daarbij is dat deze door wooncorporatie Wetland Wonen worden gerealiseerd als sociale huurwoningen.
Dit plan wordt binnenkort door Corporatie Wetland Wonen en de gemeente Steenwijkerland met Dorpsbelang Willemsoord besproken.

6.Willemsoord 200 jaar.
We zijn blij met en horen veel positieve reacties op het kunstwerk. Dit is een aanwinst voor het dorp. Helaas heeft het grootste deel van het overige programma niet plaats kunnen vinden. We gaan kijken of en in welke vorm volgend jaar geannuleerde activiteiten kunnen plaatsvinden. Alle subsidies zijn verlengd tot en met volgend jaar.

7.Bestuursverkiezing.
Bestuursverkiezing zal worden doorgeschoven naar voorjaarsvergadering.

8. en 9. Rondvraag en sluiting
Dit keer dus een snelle rondgang en normaliter is het een laatste rondje na de sluiting, wellicht maar symbolisch een proost thuis dat de Belangen van het Dorp maar mogen uitkomen!

Willemsoord krijgt beeld

Jarig Willemsoord krijgt beeld van Frits Stoop

Met een bescheiden feestje hebben de Commissaris der Koning, Andries Heidema, en burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland op vrijdag 11 september het beeld onthuld dat Dorpsbelang Willemsoord heeft laten maken ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van dit voormalige koloniedorp. Het kunstwerk, gemaakt door beeldend kunstenaar Frits Stoop, is een eerbetoon aan de naamgever van Willemsoord, de Prins van Oranje, de latere koning Willem II.

Ter gelegenheid van het jubileum is bij Dorpsbelang Willemsoord het idee ontstaan voor een beeld van koning Willem II. Generaal Van den Bosch gaf Willemsoord destijds een gezicht, maar het dorp is vernoemd naar kroonprins Willem II. Hij betaalde de kosten van de bouw van de school en de onderwijzerswoning: ruim 1.400 gulden. De school werd op 11 september 1820 in gebruik genomen.

Een werkgroep die bestaat uit drie leden, Henry Bos, voorzitter van Dorpsbelang, Riëtte Ballast, beeldend kunstenaar en Corina de Feijter, inwoner van Willemsoord, zijn dit plan voor een beeld gaan uitwerken. Eerst is gezocht naar een beeldend kunstenaar. De keuze is gevallen op Frits Stoop. Hij is de maker van onder meer het beeld in Blokzijl in de haven, Voor de wind, en het bronzen beeld in Baars, een boer met een schop, ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van vereniging ‘Het Heideveld’.

Frits Stoop kreeg de opdracht om een herkenbaar beeld te maken dat een verhaal vertelt en dat past bij de gekozen locatie, namelijk voor de kerk in Willemsoord. Volgens de werkgroep is hij daar uitstekend in geslaagd. Het bronzen beeld bestaat uit drie kinderen die een kroon als taart omhoog houden. “Het beeld laat op een speelse wijze zien wat wij dit jaar gedenken. De kroon als verwijzing naar de kroonprins van Oranje en de latere Koning Willem II, een taart als symbool dat we feest vieren vanwege ons tweehonderdjarig bestaan en de kinderen als verwijzing van Willem II als financier van de school. De drie kinderen dragen kleding uit 1820, 1920 en 2020”, aldus Henry Bos, voorzitter van Dorpsbelang Willemsoord, die in het kostuum van de grondlegger van Willemsoord Generaal van den Bosch de onthulling aan elkaar praatte.

De datum van de onthulling, 11 september, was niet zomaar gekozen: de basisschool ‘Generaal Van den Bosch’ is tweehonderd jaar geleden geopend. Vanwege de coronamaatregelen was er een aangepast programma dat begon in de dorpskerk waar het kunstwerk voor het monumentale gebouw een plaats heeft gekregen. Wethouder Trijn Jongman ging in haar toespraak in op de bijzondere band die Willemsoord heeft met de Maatschappij van Weldadigheid.

Schrijver Wil Schackman, bekend van diverse boeken over de koloniën, memoreerde in zijn lezing der bijzondere momenten van 200 jaar Willemsoord.

Voorafgaand aan de onthulling roemde burgemeester Rob Bats de actieve inwoners en Dorpsbelang die iedere keer opnieuw Willemsoord op de kaart weten te zetten. Commissaris van de Koning Andries Heidema stond stil bij de bijzondere geschiedenis van Willemsoord die uniek is in Overijssel.

[metaslider id=”334″]

Na de onthulling kwamen enkele leerlingen van de basisschool ‘Generaal Van den Bosch’ de bestuurders en voorzitter van Dorpsbelang Henry Bos ophalen. Na een stop bij de schooltuin waar de kinderen vertelden over het moestuinproject, heette clusterdirecteur Peter Sloot op het nieuwe schoolplein de genodigden welkom. Commissaris en burgemeester kwamen niet met lege handen, want ze boden de school een cheque aan voor het planten van een boom op het nieuwe schoolplein. Daarna lieten leerlingen de bestuurders hun nieuwe schoolplein zien, werden er gezamenlijk oudhollandse spelen gedaan en kreeg het bezoek tijdens een rondleiding door het schoolgebouw uitleg over het project ‘onderwijs toen en onderwijs nu’. De morgen werd afgesloten met een kop soep die de leerlingen hadden gemaakt met groenten uit de school moestuin.

Voortaan 30 kilometer per uur op Steenwijkerweg in Willemsoord

Steenwijkerweg in Willemsoord wordt op korte termijn op de schop genomen om door te gaan als 30-kilometerweg. Daar steekt de Provincie Overijssel 600.000 euro in.

Overijssel trekt dit jaar 21 miljoen euro uit voor verkeersmaatregelen in de provincie. Die moeten fietsverbindingen en doorstroming van verkeer verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Voor de Steenwijkerweg geldt voornamelijk dat er te hard wordt gereden. ‘De Steenwijkerweg is de oude rijksweg naar Friesland’, licht woordvoerder Dagmar Burgers van de gemeente Steenwijkerland toe. ‘De afgelopen jaren zijn verkeersstromen in de omgeving veranderd en datzelfde geldt voor de functie van de weg, onder meer door de aanleg van de A32. De inrichting van de weg zorgt er mede voor dat er te hard gereden wordt. Daarnaast is het fietspad door de tegelverharding gevoelig voor verzakkingen, waardoor het fietscomfort snel afneemt’.

Meerdere maatregelen

In de plannen voor de Steenwijkerweg zit een aantal maatregelen: de fietspaden worden voorzien van een betonverharding, de doorgaande weg buiten de bebouwde kom wordt behoorlijk versmald, de slingers op de komgrens worden vervangen door drempels, de groenstructuur wordt versterkt door op een aantal plaatsen nog bomen aan te planten, binnen de bebouwde kom wordt het asfalt vervangen door gebakken klinkers en de openbare verlichting wordt vervangen en uitgerust met LED-verlichting.

Dorps karakter

‘Door deze maatregelen voldoet de weg straks aan de gewenste inrichting voor 30 kilometer per uur’, verwacht de gemeente. ‘De beleving van de weg wordt veranderd. Door het vervangen van asfalt door klinkers wordt een dorps karakter gecreëerd en wordt de verkeersfunctie minder zichtbaar. Doel is dat hierdoor de snelheid van het verkeer afneemt waardoor de verkeersveiligheid verbetert’.

Dit project maakt onderdeel uit van het Bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden’. De provincie draagt bij in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid en het versterken van de fietsinfrastructuur.

(bron: Stentor)