Verslag Voorjaarsvergadering 17-3-2023

Notulen Voorjaarsvergadering Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse

Vrijdag 17 maart 2023 om 20.00 u in Eethuys de Steen te Willemsoord.

 1. Opening en welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 • Mededelingen bestuur.
  • De penningmeester Volkert Roos en de bestuursleden Henk Wardenier en Tom van Ravenstein zijn afwezig.
  • Bij de najaarsvergadering 17 oktober 2023 zal Sjef Damhuis, de schrijver van het stuk over oud-verzetsstrijder Jan Kielstra, een lezing houden over het leven van Jan Kielstra en zijn onderzoek.
 • Notulen vorige vergadering.

De notulen van de najaarsvergadering van 28 oktober 2022 zijn akkoord bevonden en hierbij vastgesteld.

 • Binnengekomen stukken/ agendapunten.
 • Presentatie van de concept dorpsvlag door ‘vlaggen comité’/ werkgroep Dorpsvlag.

De werkgroep dorpsvlag presenteert het concept ontwerp van de dorpsvlag inclusief de uitleg over de betekenis met verwijzing naar de historie en inrichting van Willemsoord. De vlaggen en wimpels kunnen op basis van inschrijving besteld gaan worden. Er volgt nog een officiële presentatie en informatie in de eerstvolgende editie van de spuit Elf , via de facebookpagina van Willemsoord en via de verschillende buurtapps.

 • Presentatie van werkgroep speeltuin Annie Klijzinglaan/ Prins van Oranjelaan.

Trots komt de werkgroep Speeltuin melden dat de financiering eindelijk rond is . Er is tevens een akkoord vanuit de gemeente. Zoals het er nu uitziet kan de speeltuin gereed zijn voor de zomervakantie.

 • Stemronde Statutenwijziging & huishoudelijk reglement.

De herziene staturen en het nieuwe huishoudelijk reglement zijn in oktober 2022 ter inzage op de website van Dorpsbelang geplaatst. Volgens de (oude) statuten geldt voor een staturenwijziging het volgende; a.        Besluiten tot wijziging van de statuten dienen genomen te worden door 2/3 deel der leden.

Zijn daartoe niet voldoende leden ter vergadering aanwezig, dan kunnen dergelijke besluiten genomen worden op een tweede ledenvergadering te houden binnen één maand na de eerste ledenvergadering

Deze tweede ledenvergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten met 2/3 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Dit betekent dat de stemming voor de definitieve herziene statuten en het huishoudelijk reglement gehouden zal worden op de eerstvolgende najaarsvergadering.

 • Verkiezing bestuursleden, aftreden bestuurslid en niet herkiesbaar Gerrit Hop.

Er wordt afscheid genomen van Gerrit Hop die in totaal 17 jaar bestuurslid is geweest van Dorpsbelang. Gerrit wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet met een toespraak en krijgt namens het bestuur een cadeaubon en bloemen. Als nieuw bestuurslid wordt bij acclamatie gekozen Jeroen Los. Jeroen stelt zich kort voor.

 • Aktiepunten n.a.v. najaarsvergadering
 • Stekwerk speeltuin Prins Frederikstraat. Aangegeven melden bij Gemeente. Is hoogstwaarschijnlijk hersteld.
 • Vervolg zonnepark, invulling 1,5ha duurzaam Willemsoord
 • Werkgroep KW-laan is (opnieuw) opgestart. Er ligt nog een kan en klaar plan. Duidelijk komt naar voren dat er nu wel wat met deze plannen moet gebeuren i.p.v. een opstarthouding/ verkenning houding. Boonstra zou ook graag mee willen doen met de werkgroep. Ter verduidelijking; de Werkgroep KW laan heeft een plan gemaakt voor de herinrichting en verkeersveiligheid maar gaat niet over de         slechte staat van onderhoud.
 • Slechte staat onderhoud KW laan; de terugkoppeling van de gemeente is als volgt; De KW laan staat voor dit jaar op het programma voor plaatselijk herstel wegdek en berm en verbetering passeer havens. Onze afdeling Beheer Openbare Wegen heeft sinds kort een omgevingsmanager die dit type projecten afstemt met bewoners en Dorpsbelang.
 • Verkeersveiligheid Steenwijkerweg verkeersveiligheid.

Vorig jaar februari is het onderwerp verkeersveiligheid aangekaart bij de gemeente. Er is toen toegezegd een aantal zaken te zullen onderzoeken waaronder het plaatsen van z.g. bus punaises bij de ingang van het dorp en het aanpassen van de zebra paden rondom het kruispunt in het kader van verkeersremmers.  Daarna bleef het lang stil op de lijn. Onlangs is teruggekoppeld door de gebiedscoördinator William Prinsen; het onderwerp Steenwijkerweg ligt bij onze landmeter. Wij vermoeden dat de bolling onvoldoende is en niet conform bestek van destijds. Wordt nog vervolgd.

 • Commissie Woonvisie.

Vorig jaar is er een werkgroep Woonvisie Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse opgericht met als doel de woonbehoefte te onderzoeken in Willemsoord en omgeving. De werkgroep heeft niet de intentie om bemoeienis te hebben met al dan niet toekomstige bouwlocaties. Dat laten we aan de gemeente over. Wel willen we onderzoeken wat de huidige woonbehoefte is, wat er in het dorp leeft, en of er daadwerkelijk behoefte is aan meer woningen en welke aspecten van belang worden geacht in het kader van de leefbaarheid.

De werkgroep heeft daarvoor een eigen enquête ontwikkeld met de insteek deze medio mei te gaan verspreiden in het dorp, grotendeels digitaal en een deel op papier.

Vanuit de zal wordt de vraag gesteld of het zin heeft en wordt er aangegeven dat er twijfel is over de respons. Vanuit de werkgroep wordt aangegeven dat dit ook een reactie kan zijn maar als er daadwerkelijk behoefte is aan woningen de verwachting is dat er wel gereageerd gaat worden.

 1. Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag en de kascontrole is akkoord bevonden door de kascommissie. De Kascommissie bestond uit Bert Dedden en Marcel Kuiper. Nieuwe kascommissie Marcel Kuiper en Jan ten Klooster, reserve Arjan Stroeve.

 1. Jaarverslag voordracht Jan Eppinga. (Zie bijlage)  
 2. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 3. Vraag waarom er nog niet zichtbare snelheidscontroles uitgevoerd?

Is niet bekend maar de veronderstelling is dat de gemeente dit geen prioriteit vindt op dit moment.

 • Tip, In de Spuit Elf worden 80-jarigen met naam en adres vermeldt. Dit is niet toegestaan in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming als hier geen persoonlijke toestemming vooraf voor gegeven wordt.
 • Tussengesprek over woningbouw, sociale huur en onduidelijkheid tussen gemeente en Wetland wonen. Waar ligt de plannen nog op tafel bij gem. of wetland wonen.
 • Mededeling is dat iedere 1e dinsdag v.d. maand er een zitting c.q. inloopspreekuur is van William Prinsen van de gemeente en Wetland wonen in het MFC. Dit is relatief onbekend; Er volgt een bericht in de Spuit Elf om mensen hierop te attenderen.
 •  Sluiting v.d. vergadering met daarbij de wens aan alle dorpsgenoten om vooral mooie plannen te blijven maken.

Bijlage

Jaarverslag Dorpsbelang 2022

Het jaar van einde lockdown. Het jaar waarbij wij even stilstaan. maar de jeugd vooruit laten gaan.

77 jaar geleden de bevrijding, vanwege Corona nu in 2022 het 75 jarig jubileum gevierd met een goed doel. Hulp aan Ukraine. Vrede en oorlog , slechts 1280 km verschil..

It giet oan, een alternatieve elfstedentocht werd er gereden. Nee niet op klapschaatsen maar op step en rolschaatsen. Een route langs alle elf’’Willemsoordse’’steden.

Het aantal leerlingen op basisschool gaat goed met een nieuwe directeur,Jeanet Heideveld, directeur van Generaal van den Bosch(school).

D’olde Tuunderije stopt, gelukkig gaat de schooltuin door, we krijgen de hartelijke groenten!

Naast een school, meerdere rijscholen. Afrijden, Gijs Rijbewijs, nu ook Jacqueline rijinstructeur. Jacq rijen met die bak!

Voetbal;  het eerste van vvv stopt. De Jeugd blijft doorgaan.

Wellicht zit het succes wel in 7 tegen 7 . Mogelijk extra voordeel: hebben we een tribune voor de volle veldbreedte?

Nog geen stroom van eigen zonnepanelen maar wel een elektrische deelauto. Duurzaam;  Stilletjes aan vooruit.

Dorpsfeest, 2022 een XL versie? “It al happens at Playa del Willemsoord”, verhuisd van een buitenwijk van Willemsoord naar het multifunctioneel centrum van het dorp. Ja multifunctioneel feesten , kerkdienst, zweven ,spelletjes , vogeltjes schieten, fietstocht  ineen en.. volgens mij was er ook nog een BBQ en een drankje erbij of iets dergelijks, oh ja ook een volleybalspelletje.

Soms is spelen een spel maar werd serieus opgepakt door de speeltuin-commissie  Annie Klijzinglaan/ Prins van Oranjelaan. Praktisch rond deze speeltuin, ja deze week echt rond, zowel qua plattegrond als financieel, fantastisch gedaan, wat een bedrag,en wat een acties. Game over? Nee het spel gaat nu pas beginnen!

Prins van Oranjelaan volop aan het bouwen. Prinsheerlijk wonen!

Olde Meinenbos gaat voor 30. Ja dat is bij dat bos met die kabouters, net begonnen met kabouters, komt er een ander sprookje langs; de boze wolf ? Was ie er nou wel of toch niet. Zou hondsbrutaal zijn, misschien onderweg naar Wolvega?

Gelukkig werden er andere sprookjes verteld in het koloniedorp. Dragan B. en een club van vrijwilligers draaiden in juli een mooie voorstelling met het audio visueel straattheater in de zomer van 2022. Via deze vluchtroute naar een geslaagde streekmarkt!

Sint in Willemsoord, was het met het vliegtuig, trekker of ??…in ieder geval mede mogelijk dankzij de nieuwe vlaggen goed aangekomen,  tjonge het zag zwart van de mensen, en van de pieten? Liever geen discussie in Willemsoord!

Sterk stukje Staal in het dorp. Nee niet een gesponsorde kreet van de fa. Dedden, maar doelend op het optreden van Ron Staal in onze koloniekerk. Klasse gepingel. Tjah als dit met voetbal niet lukt, dan maar achter de piano.

Willemsoord van alle markten thuis . Nog eentje een geslaagde kerstmarkt.

Fantastische omstandigheden voor een sfeervol en geslaagde markt. HoHoHo,,, nee gewoon blijven doorgaan zou ik zeggen.  Gevolgd door Stille nacht tijdens kerstochtend. Gespeeld door leden van de Woldklank.

Over stille nacht gesproken, ik wil afsluiten met een standaard uitroep van een in recente verleden, meer dan 25 jaar werkzaam aan de Gen vd Boschschool, maar nu gepensioneerde Juf Lida die veelal de kinderen in de kerk tot kalmte maande door….

SSSTTTT……….  Vrede in Willemsoord en de rest van de wereld., namens Dorpsbelang Willemsoord, Ronde Blesse, de Pol.

Najaarsvergadering 2020 – schriftelijke agenda en toelichting

Het bestuur van dorpsbelang heeft besloten om de najaarsvergadering niet door te laten gaan. Om u toch op te houden hebben we de agenda schriftelijk toegelicht. Voor vragen kunt u altijd bij een van de bestuursleden terecht. We hopen dat we de voorjaarsvergadering 2021 weer in betere omstandigheden met elkaar kunnen houden.

Schriftelijke Najaarsvergadering Oktober 2020.

1.Opening en mededelingen.
Vanwege de richtlijnen omtrent corona wordt er geen fysieke en openbare najaarsvergadering gehouden, maar wordt deze vergadering schriftelijk gehouden. Laten we hopen dat dit een eenmalige schriftelijke vergadering blijft!

2. Notulen voorjaarsvergadering
Deze zullen bij eerstvolgende toegankelijke vergadering worden besproken en vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen voor de najaarsvergadering relevante ingekomen stukken binnengekomen.

4. Herinrichting Steenwijkerweg
Op verzoek van dorpsbelang zijn snelheidsmetingen uitgevoerd door de gemeente Steenwijkerland. De resultaten van de meting en de analyse daarvan zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
Aan de hand van de resultaten gaan we in overleg met de gemeente. We komen we in de Spuit 11 op terug. De aanleg van groen zal in de winter / voorjaar verder worden aangepakt.

Herinrichting Koningin Wilhelminalaan. De visie wordt afgerond. De gemeente heeft aangegeven dat de eerste jaren hier nog geen budget beschikbaar voor is. Dorpsbelang houdt de druk op dit project, zodat dit onder de aandacht blijft.

5.Woningbouw Willemsoord.
In het plan Annie Klijzinglaan/ Prins van Oranjelaan zijn nog een twaalftal kavels beschikbaar.
Twee daarvan (aan de Anne Klijzinglaan) zijn per direct uitgeefbaar. De kavels moeten formeel gezien nog worden aangeboden via het uitgiftebeleid van de gemeente. Omdat de belangstelling voor de kavels toeneemt is de gemeente van plan om alle kavels aan te bieden via genoemd beleid, echter met uitzondering van vier kavels aan de Prins van Oranjelaan. Het idee daarbij is dat deze door wooncorporatie Wetland Wonen worden gerealiseerd als sociale huurwoningen.
Dit plan wordt binnenkort door Corporatie Wetland Wonen en de gemeente Steenwijkerland met Dorpsbelang Willemsoord besproken.

6.Willemsoord 200 jaar.
We zijn blij met en horen veel positieve reacties op het kunstwerk. Dit is een aanwinst voor het dorp. Helaas heeft het grootste deel van het overige programma niet plaats kunnen vinden. We gaan kijken of en in welke vorm volgend jaar geannuleerde activiteiten kunnen plaatsvinden. Alle subsidies zijn verlengd tot en met volgend jaar.

7.Bestuursverkiezing.
Bestuursverkiezing zal worden doorgeschoven naar voorjaarsvergadering.

8. en 9. Rondvraag en sluiting
Dit keer dus een snelle rondgang en normaliter is het een laatste rondje na de sluiting, wellicht maar symbolisch een proost thuis dat de Belangen van het Dorp maar mogen uitkomen!

Willemsoord krijgt beeld

Jarig Willemsoord krijgt beeld van Frits Stoop

Met een bescheiden feestje hebben de Commissaris der Koning, Andries Heidema, en burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland op vrijdag 11 september het beeld onthuld dat Dorpsbelang Willemsoord heeft laten maken ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van dit voormalige koloniedorp. Het kunstwerk, gemaakt door beeldend kunstenaar Frits Stoop, is een eerbetoon aan de naamgever van Willemsoord, de Prins van Oranje, de latere koning Willem II.

Ter gelegenheid van het jubileum is bij Dorpsbelang Willemsoord het idee ontstaan voor een beeld van koning Willem II. Generaal Van den Bosch gaf Willemsoord destijds een gezicht, maar het dorp is vernoemd naar kroonprins Willem II. Hij betaalde de kosten van de bouw van de school en de onderwijzerswoning: ruim 1.400 gulden. De school werd op 11 september 1820 in gebruik genomen.

Een werkgroep die bestaat uit drie leden, Henry Bos, voorzitter van Dorpsbelang, Riëtte Ballast, beeldend kunstenaar en Corina de Feijter, inwoner van Willemsoord, zijn dit plan voor een beeld gaan uitwerken. Eerst is gezocht naar een beeldend kunstenaar. De keuze is gevallen op Frits Stoop. Hij is de maker van onder meer het beeld in Blokzijl in de haven, Voor de wind, en het bronzen beeld in Baars, een boer met een schop, ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van vereniging ‘Het Heideveld’.

Frits Stoop kreeg de opdracht om een herkenbaar beeld te maken dat een verhaal vertelt en dat past bij de gekozen locatie, namelijk voor de kerk in Willemsoord. Volgens de werkgroep is hij daar uitstekend in geslaagd. Het bronzen beeld bestaat uit drie kinderen die een kroon als taart omhoog houden. “Het beeld laat op een speelse wijze zien wat wij dit jaar gedenken. De kroon als verwijzing naar de kroonprins van Oranje en de latere Koning Willem II, een taart als symbool dat we feest vieren vanwege ons tweehonderdjarig bestaan en de kinderen als verwijzing van Willem II als financier van de school. De drie kinderen dragen kleding uit 1820, 1920 en 2020”, aldus Henry Bos, voorzitter van Dorpsbelang Willemsoord, die in het kostuum van de grondlegger van Willemsoord Generaal van den Bosch de onthulling aan elkaar praatte.

De datum van de onthulling, 11 september, was niet zomaar gekozen: de basisschool ‘Generaal Van den Bosch’ is tweehonderd jaar geleden geopend. Vanwege de coronamaatregelen was er een aangepast programma dat begon in de dorpskerk waar het kunstwerk voor het monumentale gebouw een plaats heeft gekregen. Wethouder Trijn Jongman ging in haar toespraak in op de bijzondere band die Willemsoord heeft met de Maatschappij van Weldadigheid.

Schrijver Wil Schackman, bekend van diverse boeken over de koloniën, memoreerde in zijn lezing der bijzondere momenten van 200 jaar Willemsoord.

Voorafgaand aan de onthulling roemde burgemeester Rob Bats de actieve inwoners en Dorpsbelang die iedere keer opnieuw Willemsoord op de kaart weten te zetten. Commissaris van de Koning Andries Heidema stond stil bij de bijzondere geschiedenis van Willemsoord die uniek is in Overijssel.

[metaslider id=”334″]

Na de onthulling kwamen enkele leerlingen van de basisschool ‘Generaal Van den Bosch’ de bestuurders en voorzitter van Dorpsbelang Henry Bos ophalen. Na een stop bij de schooltuin waar de kinderen vertelden over het moestuinproject, heette clusterdirecteur Peter Sloot op het nieuwe schoolplein de genodigden welkom. Commissaris en burgemeester kwamen niet met lege handen, want ze boden de school een cheque aan voor het planten van een boom op het nieuwe schoolplein. Daarna lieten leerlingen de bestuurders hun nieuwe schoolplein zien, werden er gezamenlijk oudhollandse spelen gedaan en kreeg het bezoek tijdens een rondleiding door het schoolgebouw uitleg over het project ‘onderwijs toen en onderwijs nu’. De morgen werd afgesloten met een kop soep die de leerlingen hadden gemaakt met groenten uit de school moestuin.

Voortaan 30 kilometer per uur op Steenwijkerweg in Willemsoord

Steenwijkerweg in Willemsoord wordt op korte termijn op de schop genomen om door te gaan als 30-kilometerweg. Daar steekt de Provincie Overijssel 600.000 euro in.

Overijssel trekt dit jaar 21 miljoen euro uit voor verkeersmaatregelen in de provincie. Die moeten fietsverbindingen en doorstroming van verkeer verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Voor de Steenwijkerweg geldt voornamelijk dat er te hard wordt gereden. ‘De Steenwijkerweg is de oude rijksweg naar Friesland’, licht woordvoerder Dagmar Burgers van de gemeente Steenwijkerland toe. ‘De afgelopen jaren zijn verkeersstromen in de omgeving veranderd en datzelfde geldt voor de functie van de weg, onder meer door de aanleg van de A32. De inrichting van de weg zorgt er mede voor dat er te hard gereden wordt. Daarnaast is het fietspad door de tegelverharding gevoelig voor verzakkingen, waardoor het fietscomfort snel afneemt’.

Meerdere maatregelen

In de plannen voor de Steenwijkerweg zit een aantal maatregelen: de fietspaden worden voorzien van een betonverharding, de doorgaande weg buiten de bebouwde kom wordt behoorlijk versmald, de slingers op de komgrens worden vervangen door drempels, de groenstructuur wordt versterkt door op een aantal plaatsen nog bomen aan te planten, binnen de bebouwde kom wordt het asfalt vervangen door gebakken klinkers en de openbare verlichting wordt vervangen en uitgerust met LED-verlichting.

Dorps karakter

‘Door deze maatregelen voldoet de weg straks aan de gewenste inrichting voor 30 kilometer per uur’, verwacht de gemeente. ‘De beleving van de weg wordt veranderd. Door het vervangen van asfalt door klinkers wordt een dorps karakter gecreëerd en wordt de verkeersfunctie minder zichtbaar. Doel is dat hierdoor de snelheid van het verkeer afneemt waardoor de verkeersveiligheid verbetert’.

Dit project maakt onderdeel uit van het Bidbook ‘Land van Weerribben en Wieden’. De provincie draagt bij in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid en het versterken van de fietsinfrastructuur.

(bron: Stentor)