Verslag Najaarsvergadering 28-10-2022

Notulen Najaarsvergadering Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse

Vrijdag 28 oktober om 20.00 u in Eethuys de Steen te Willemsoord.

 1. Opening en welkom.

Afmelding Henry en Henrike Bos, Karin Kuiper (bestuur)

Aljon opent de vergadering

 1. Notulen vorige vergadering

Ter inzage op tafel en ook op website.

Geen opmerkingen, notulen zijn akkoord

 1. Mededelingen bestuur.
 • Statuten en huishoudelijk reglement zijn gepubliceerd op de website van DB. De reactie van de notaris heeft lang geduurd, derhalve zullen de stukken langer zijn in te zien. Stemming zal plaatsvinden op de voorjaarsvergadering.
 • De Bestuursverkiezing is uitgesteld naar de voorjaarsvergadering,

3 bestuursleden zijn aftredend, dit zal tevens worden vermeld in de Spuit 11 met de mogelijkheid om tegenkandidaten aan te dragen.

 • Fietskar dorpsconciërge is aangeschaft om taken goed uit te kunnen voeren.
 • Update contact gemeente m.b.t verkeersveiligheid (wordt ook benoemd in nieuwe Spuit 11). De volgende onderwerpen zijn besproken:
  • Ophogen Zebrapad;
  • Er is geen akkoord op het plaatsen van punaises, maar de gemeente is verzocht om hier nogmaals naar te kijken;
  • Blokhagen zijn niet besproken, dit zal nogmaals worden aangekaart;
  • Weg tussen De Blesse en Willemsoord (in de gemeente Weststellingwerf) zal 60 km/uur worden. Vraag is of dit alleen verkeersborden worden of dat ook sprake is van een wegaanpassing, dit is niet bekend bij DB.
  • Koningin Wilhelminalaan werkgroep is bij elkaar geweest
  • Julia heeft de grote gaten gemeld bij de gemeente, maar reactie van gemeente is dat de werkgroep er mee bezig is. Aljon geeft aan dat DB zal aangeven dat signalen over onderhoud niet serieus worden genomen en dus ook de bewoners niet. Jan ten Klooster geeft aan dat het helpt om de verantwoordelijk wethouder hierop aan te spreken.
 1. Aktiepunten n.a.v. voorjaarsvergadering
 • Geringe aantal aanwezigen bij ledenvergadering: nadenken over aantrekkelijkere agenda / uitnodigen interessante spreker/ agenda. Dit moet op tijd worden aangekondigd in de Spuit Elf.
 • Takenpakket dorps conciërge: middels aanschaf fietskar zijn taken gemakkelijker uitvoerbaar.
 • Sleutels van de containers bij de Pannakooi zijn in bezit dorps conciërge en in principe zijn deze op slot.
 • Dorpskrant luxer, volledig of gedeeltelijk in kleur: Prijs voor volledig in kleur bedraagt 883,- excl. Btw en betreft meer dan verdubbeling van de huidige kosten. Vooralsnog buitenkant in kleur en rest zwart-wit, wel op iets luxer papier.
 1. Binnengekomen stukken.
 • Vraag over dorpsvlag: Julia geeft aan dat dit idee reeds 2 jaar bestaat. Gemeente is hier behoorlijk streng in, daar zijn eisen voor. Mirjan zou het kunnen uitzoeken en kijken of de school hier iets in kan betekenen.
 • GasDroF met een vraag voor vrijwilligers: berichten staan op hun website.
 • Telefonisch contact met school over staat van onderhoud (sportattributen smerig/kapot). Reactie van gemeente op klachten is niet adequaat. DB neemt dit op met contactambtenaar.
 1. Commissie Woonvisie. Toelichting

Er is afstemming geweest met Anno Nu en OVKK. Anno Nu adviseert dorpen bij participatieprocessen, dorpsvisies, dorpsambitieplannen en om enquêtes uit te voeren. Anno nu is gevraagd om een offerte op te stellen voor ondersteuning van de commissie. Voor de kosten van Anno Nu zijn subsidiemogelijkheden. Voordelen van het inschakelen een externe partij is dat zij de middelen en contacten hebben. Daarnaast vereist het verzamelen van gegevens behoorlijk wat werk. Aandachtspunten/ kritiekpunten vanuit de vergadering zijn:

 • De gemeente heeft ook reeds veel gegevens beschikbaar / verzameld
 • Traject duurt lang
 • De uitkomst van dit soort onderzoeken zijn reeds bekend.
 • Heeft de gemeente dit nodig?
 • Wetland wonen hierbij betrekken.

Samenvattend kan worden gesteld dat de werkgroep dit niet alleen kan en we bekijken of een externe partij een optie is, waarbij kort en snel het devies is.

 1. Presentatie speeltuin Annie Klijzinglaan

Yvonne geeft een toelichting op de stand van zaken. Er zijn wensen geïnventariseerd, plannen bedacht en leveranciers uitgenodigd. Dit heeft geresulteerd in twee plannen, één met houtlook en één oranje speeltuin, waaruit het huidige plan is ontstaan. De kosten worden geraamd op € 60.000,–, hiervan is de helft binnen. Voor de rest worden subsidies aangevraagd. Eventueel worden enkele kleine onderdelen geschrapt. Het plan is om in 2022 alle subsidies binnen te krijgen en tot realisatie over te gaan in het voorjaar van 2023.

 1. Rondvraag.
 • Gerard Maat geeft aan dat stekwerk rond de speeltuin van de Prins Frederikstraat kapot is. DB neemt dit mee richting de contactambtenaar van de gemeente.
 • Julia Lenstra vraagt wanneer er vervolg komt op het stuk grond bij het zonnepark. Volkert geeft aan dat een perceel van 1,5 ha eigendom wordt van Duurzaam Willemsoord. Hiervoor moeten plannen worden gemaakt. Duurzaam Willemsoord zoekt mensen die hierover mee willen denken, maar ook ten aanzien van het beheer hiervan.
 • Geert Peereboom geeft aan dat de zwart/wit geblokte bestrating bij de school schijnveiligheid betreft. Randy geeft aan dat deze geen status heeft maar dat de school dit prima vindt.
 • Geert Peereboom vraagt of er niet wordt gehandhaafd op de auto’s die op het voetpad langs de Steenwijkerweg worden geparkeerd. DB geeft aan dat handhaving een taak is van de gemeente en dat het daar kan worden gemeld. Wanneer dit gebeurt kun je de bestuurders ook zelf aanspreken of een briefje achterlaten.
 • Jan van der Dool vraagt hoe het zit met de kosten/baten van de elektrische auto. Volkert geeft aan dat deze volledig onder controle zijn.
 1. Sluiting v.d. vergadering.
Geplaatst in Geen categorie.