Verslag voorjaarsvergadering

Verslag voorjaarsvergadering 22 april 2022 Dorpsbelang Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse

1.Opening en welkom.

2. Mededelingen bestuur.

 • Stand van zaken statuten en huishoudelijk reglement. De statuten zijn gereviseerd en het huishoudelijk reglement is nieuw opgesteld. Deze liggen ter toetsing bij de notaris. Wanneer deze zijn getoetst worden deze ingebracht in de ledenvergadering. Vooraf worden de stukken gepubliceerd op de website. 2/3 van de leden dient in te stemmen voor acceptatie. Wanneer deze niet aanwezig zijn dient vervolgens een meerderheid van de aanwezigen er mee in te stemmen. Henry Bos geeft aan dat als je dit aankondigt dat dit dan kan op dezelfde avond. Dit zal worden getoetst bij de notaris.
 • Speeltuin Annie Klijzinglaan. Er is een overleg geweest van de speeltuincommissie met de gemeente. Er is vanuit de gemeente budget beschikbaar. Aan het ontwerp wordt gewerkt. Opgemerkt wordt dat dient te worden uitgegaan van goedgekeurde speeltoestellen.
 • Aljon geeft aan dat afstemming is geweest met de feestvereniging over verplaatsing van het feestterrein naar het terrein voor het MFC. Met betrekking tot de benodigde stroom wordt gekeken of de huidige aansluiting kan worden verplaatst.
 • Het bestuur van Dorpsbelang was ook verbaasd over de door de gemeente aangebrachte beplanting aan de Annie Klijzinglaan. Dit bleek ook niet bekend te zijn bij onze contactpersoon van de gemeente. Hiermee hoeft in de uitwerking van het ontwerp overigens geen rekening mee te worden gehouden.
 • Blokhagen Steenwijkerweg. Randy geeft aan dat deze niet op de definitieve ontwerptekening stonden. Het bestuur zal alsnog aan gemeente voorleggen of deze kunnen worden aangebracht.
 • De verkeerssituatie KW laan. De werkgroep wordt weer opgestart. De slechte staat is besproken met de gebiedscoördinator.

3. Notulen vorige vergadering

Hierover zijn geen opmerkingen.

4. Aktiepunten n.a.v. najaarsvergadering

 • Zwart/wit geblokte bestrating Paasloregel. Is nagevraagd en is aangebracht in het kader van de verkeersveiligheid. Het schoolbestuur heeft geen bezwaar tegen deze geblokte bestrating.
 • Er zijn twee bankjes verwijderd, bij Paasloregel en bij bushokje. Het bankje bij de bushalte is van de gemeente, gevraagd zal worden aan gemeente of hier iets nieuws kan worden geplaatst.

5. Binnengekomen stukken

 • Marcel Hankel heeft voorgesteld 1 week voor Sint vlaggetjes te plaatsen. Hier is geen bezwaar tegen.

6.Verkeersveiligheid

De Steenwijkerweg is besproken met de gebied coördinator William Prinsen en de verkeersspecialist van de gemeente. De gemeente heeft het volgende teruggekoppeld:

 • Wijziging voorrangssituatie heeft te weinig effect en borden plaatsen heeft geen zin om snelheid te verminderen.
 • Er is onvoldoende grond voor het plaatsen van camera’s.
 • Onderzocht wordt of drempels bij komgrenzen hoger kunnen worden gemaakt en/of ‘punaises’ kunnen worden aangebracht.
 • Onderzocht wordt of ter plaatse van de kruising zebrapaden hoger/steiler kunnen worden gemaakt.
 • Er vindt overleg met gemeente Weststellingwerf plaats om de weg tussen Willemsoord en De Blesse 60 km te maken, inclusief reconstructie.

Henry Bos geeft aan dat hij is geschrokken van de artikelen over hoe hard er op de Oldemeinenbos wordt gereden (op 30 km stuk).

7. Commissie Woonvisie. Toelichting

Aljon geeft aan dat de commissie 1x bij elkaar is geweest. Het oude Dorpsplan 2009 ‘onderweg naar overmorgen’ is besproken.

Wat zijn belangrijke punten:

 • meer ontmoetingsplekken voor kinderen, ook buiten dorpskern
 • leefbaarheid,
 • huidige seniorenwoningen (relatief grote tuinen)
 • bouwen sociale huurwoningen.

Gemeente heeft medewerking toegezegd. OVKK wordt uitgenodigd om te bespreken wat ze voor ons kunnen betekenen.

Bert Bos geeft aan dat een enquête onder Willemsoorders zou kunnen worden gehouden naar woningbehoefte. Aljon geeft aan dat hiervoor mogelijk het OVKK kan worden ingeschakeld. Aangegeven wordt dat er ook bij de gemeente mogelijk gegevens beschikbaar zijn. Belangrijk is om ook de Woningbouwcoöperatie er bij te betrekken. Naast huur is het ook belangrijk dat er aanbod is van koopwoningen.

8. Financieel jaarverslag+ benoeming nieuw kascommissie

Bij de controle door de kascommissie is gebleken dat de tractor niet meer wordt gebruikt en derhalve ook niet meer dient te worden betaald.

De kas klopt, maar het systeem zou moeten worden veranderd (uitgebreider). Het programmapakket dat wordt gebruikt heeft zijn beperkingen, maar wordt nog steeds gebruikt omdat ook de ledenadministratie er in zit. De huidige opzet is geen ‘balans’, een optie is om te kijken of er niet een ‘systeem’ bij moet. DB neemt dit op met de penningmeester.

Benoeming kascommissie; Marcel Kuiper komt erin, in plaats van Annie.

Nieuw reserve lid: Jan ten Klooster

9.Jaarlijkse ledenvergadering voorstel

Voorstel is om 1 keer per jaar een ledenvergadering te houden. De aanwezige leden vinden dit geen goed voorstel ondanks het gering aantal aanwezigen. Om de opkomst en agenda aantrekkelijker te maken, wordt geopperd om vaker een gastspreker uit te nodigen en de agenda meer aandacht te geven in de Dorpskrant. Daarnaast zal de website vaker worden gebruikt voor informatievoorziening.

10.Jaarverslag.

Deze wordt voorgelezen door Jan Eppinga.

11.Promotie van activiteiten/verenigingen en lokale ondernemers Willemsoord en omgeving via Social Media en website Weldadig Willemsoord.

Arjan Stroeve geeft aan dat er een website Willemsoord.info is waar elke vereniging op kan inhaken en een website onder kan hangen. Enkele verenigingen maken hier gebruik van.

12.Rondvraag.

 • Geert Peereboom: Er is geen sirene in Willemsoord. Henry Bos geeft aan dat er niet meer wordt geïnvesteerd in nieuwe sirenes. NL. Alert is hiervoor in de plaats gekomen.
 • Geert Peereboom: Er worden auto’s geparkeerd op het voetpad, kan daar niet op gehandhaafd worden. Aljon zegt hier iets over in de Dorpskrant in combinatie met parkeren op de weg.
 • Annie Oosterveld: Parkeerproblemen. Jan Eppinga geeft aan dat als je dit ziet, dan registreren en foto’s maken, zodat we een dossier kunnen opbouwen.
 • Bert Dedden: De Dorpskrant mag wel iets luxer en geen foto’s van slechte kwaliteit plaatsen. Henry geeft aan dat de huidige krant nu 385 euro kost en dat er bij full color circa 500 euro bijkomt. Henry gaat na of dit deels kan.
 • Bert Dedden: Wat is de taakomschrijving van de dorp conciërge. Kan deze iets doen aan de rommel bij het MFC en kan zijn takenpakket eventueel iets uitgebreider. De reactie is dat het takenpakket zal worden nagegaan en indien uitbreiding aan de orde is of er ook meer (hulp)middelen nodig zijn.

13. Sluiting v.d. vergadering.

verslag Najaarsvergadering 22 oktober 2021

Verslag najaarsvergadering 22 oktober 2021 Dorpsbelang Willemsoord, De Pol en Ronde Blesse

 1. Opening en Welkom

Toelichting Jan Mulder van de gemeente Steenwijkerland op woningbouw Willemsoord.      Jan geeft aan dat in 2008 het plan voor extra woningbouw is ontwikkeld voor Willemsoord. Het is sindsdien een slappe tijd geweest waarin er nauwelijks woningen zijn bijgebouwd. Vijf maanden geleden is er contact geweest met DB over de behoefte om sociale woningbouw te realiseren, in combinatie met vrijstaande woningen en twee onder één kappers. De sociale woningbouw betreft een wijziging waarvoor een bestemmingsplanprocedure nodig is, die binnenkort wordt opgestart. Voor het perceel groen mag het dorp over de invulling nadenken. Hiervoor wordt een werkgroep samengesteld met onder andere omwonenden.

Naar aanleiding van een vraag van Annie Oosterveld waarom er geen appartementencomplex wordt gerealiseerd antwoordt Jan dat dit niet past in de huidige plannen, maar dat behoeftes voor de toekomst aan de gemeente kenbaar kunnen worden gemaakt. DB geeft aan dat we gaan starten met een woonvisie. Jan Mulder geeft aan dat er ook een woningbouwonderzoek voor de gehele gemeente komt.

Voor de bestemmingsplanprocedure zou Jan Mulder graag 1 op 1 optrekken met DB, Jan komt hiervoor met een tijdspad en een uitnodiging. Jan geeft aan dat Willemsoorders geen voorrang hebben of kunnen krijgen voor de sociale woningen. Er kan wel worden ingeschreven bij Wetland Wonen of aanmelden via Jan.

 1. Mededelingen Bestuur

Aljon Dassen geeft aan dat de statuten worden gereviseerd, komen ter inzage en worden vervolgens vastgelegd bij de notaris.

 1. Ingekomen stukken

– Woningbouw gemeente (zie agendapunt 1)

– Speeltuin Annie Klijzinglaan

– Uitnodiging kennismaking Wetland Wonen

– Uitnodiging onthulling IJzeren Brug bij Witte Paarden

 1. Notulen najaarsvergadering 2020 + schriftelijke voorjaarsvergadering 2021

Notulen zijn vastgesteld

 1. Jaarverslag 2020

Geen opmerkingen

 1. Financieel jaarverslag

Vraag van Wendy: in het verslag wordt 42 euro genoemd voor de website, deze is niet up tot date. Henry Bos geeft aan dat deze wordt geactualiseerd. Aljon geeft aan dat we hierbij ook denken aan het promoten van bedrijven en verenigingen.

 1. Verslag kascommissie

Geen opmerkingen

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

Annie Wardenier neemt 3e jaar over van Annie Oosterveld. Bert Dedden treedt toe tot de kascommissie, Marcel Kuiper is nieuw reservelid.

 1. Bestuursverkiezing.

Randy geeft aan dat Henry Bos aftredend is en niet herkiesbaar. Aljon Dassen is nieuw benoemd in het bestuur. Jan Eppinga, Volkert Roos, en Tom van Ravenstein zijn herkozen.

Dankwoord voor Henry Bos, die wordt beloond met de Willemsorde.

De uitgereikte Willemsorde (speld) is de laatste in deze vorm. Er zal worden gezocht naar een nieuwe kunstenaar.

Via stemming (35 voor en 1 blanco) wordt Aljon Dassen gekozen tot nieuwe voorzitster.

 1. Statuten en Huishoudelijk reglement (zei agendapunt 2)
 2. 11. Woningbouw in Willemsoord (zie agendapunt 1)
 3. Toelichting op WBTR (wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

DB is bezig om te voldoen aan deze wet.

 1. Activiteiten 200 jaar Willemsoord

Kort overzicht van georganiseerde activiteiten (Lezing pauperparadijs) en geplande activiteiten (lezingen over Kolonietaal, vuurwerk)

 1. Gaswinning De Blesse

Pieter Dingerdis geeft aan dat er veel protesten zijn geweest, maar dat het niet de verwachting is dat het kan worden tegengehouden. Advies van Pieter is om een nulmeting vast te laten leggen (44 dorpsgenoten hebben dit reeds gedaan), er is een raamcontract waarmee deze meting via een gereduceerd tarief kan worden uitgevoerd.

 1. Herinrichting Steenwijkerweg

Randy licht toe:

 • Snelheidsmeting in september 2020: 90% rijdt harder dan 30 km/h.
 • Belangrijk getal is V85 (85% houdt zich aan de snelheid, 15% niet). Nu rijdt 85% 46 km/h
 • Ideeën uit de zaal: voorrang bij versmallingen, meer controleren (0900-0844 bellen en hier om vragen), trajectcontrole, contact opnemen met ROVON voor advies, raadslid benaderen.
 • Randy geeft aan dat voorstellen zullen worden voorgelegd aan gemeente.
 1. Koningin Wilhelminalaan

Randy geeft aan dat weer wordt gestart met de (nieuwe) werkgroep om een plan te maken, zodat we voorbereid zijn wanneer er geld is

 1. Rondvraag

Bert Dedden vraagt hoe het staat met het zonnepark. Randy geeft aan dat de vergunning vorig jaar december is verleend. De SDE subsidie is echter afgewezen, een nieuwe aanvraag ligt klaar (twee aanvragen). Er is plek gereserveerd op het net bij Liander. Er loopt nog 1 beroep.

Julia Lenstra vraagt of men de witte strepen heeft gezien bij het spoor.

Geert Peereboom vraagt naar de bestrating in de Paasloregel. Hier ligt een dambord van zwarte en witte strepen, dit werk verwarrend. Jan Eppinga gaat dit opnemen met de school.

Geert Peereboom vraagt of er een onderhoudsplan is voor de bankjes in de omgeving. Randy geeft aan dat dit er niet is.

Jan van der Dool geeft aan de beplanting op de kruisingvlakken te hoog is. Randy geeft aan dat de grassen naar achteren zijn gezet en dat dit een groeizaam jaar was. Blijft goed uitkijken.

Geert Peereboom vraagt om een stand van zaken met betrekking tot vragen in de rondvraag terug te koppelen wanneer dit kan.

Annie Oosterveld geeft aan dat de bermen in het dorp er niet mooi uitzien (gaten en kuilen), kan hier niet een bloemenmengsel in. Randy geeft aan dat er voor is gekozen om dit binnen de bebouwde kort te houden en alleen buiten de bebouwde kom een bloemmengsel te zaaien. Slechte stukken binnen de bebouwde kom melden bij gemeente.

Johan Meiners vraagt of er nog een heg komt om de bomen, dit zat in het plan. Randy gaat dit na.

Gedy geeft aan dat er in december een kerstmarkt is. Kraampjes kunnen bij de feestvereniging worden aangevraagd.

 1. Sluiting van de vergadering